MD1742 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Tipus de prova                                                                                                      Ponderació
Examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes)                                     60
Observació / execució de tasques i pràctiques                                                     30
Resolució d'exercicis i problemes                                                                           10
                                                                                                                                       100

Per aprovar l'assignatura serà necessari reunir els següents requisits:
  - Assistir a la totalitat de les pràctiques hospitalàries programades;
  - Assistir a la totalitat dels seminaris programats i realitzar la prova d'avaluació que allí se li requereixi per valorar el seu aprofitament;
  - Obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en la prova teòrica
D'acord amb la normativa d'avaluació de l'UJI, les Pràctiques Clíniques (externes) i Seminaris es consideren activitats docents / avluadores NO RECUPERABLES en 2a convocatòria.

Per superar l'assignatura serà necessari assistir a l'almenys a l'80% d'aquestes activitats programades. No és possible recuprear aquestes activitats docents / avauadores en la segona convocatòria.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura als estudiants que s'hagi presentat la prova final de l'examen escrit, o s'hagi presentat al 80% d'activitats d'avaluació obligatòries de l'assignatura.