Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1735 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

 · 30% observació i execució de tasques pràctiques. Se subdivideix en:

         A) 20% ECOE. Nota mínima per a superar l'assignatura: 5/10

         B) 10% Nota de pràctiques: nota del portafoli (100%) i la nota del tutor de pràctiques (resta a la nota del portafoli de forma proporcional en cas de no obtindre la máxima qualificació). Nota mínima: 5/10

· 60% examen escrit

· 10% resolució d'exercicis i problemes: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit

Per tant la prova final escrita puntua un 70% de la nota global (10% resolució d'exercicis i problemes + 60% resta d'examen escrit)


PROVA ESCRITA: Hi haurà dues proves d'avaluació escrita:

A) PARCIALS:

· 1 parcial enquadrat en el primer quadrimestre (cardiovascular): constarà de 50 preguntes i la qualificació mínima per a superar el parcial serà d'un 6 sobre 10.


B) EXAMEN FINAL: Primera y segona convocatòria

· L'examen final constarà de 100 preguntes en total, o de 50 preguntes si ha superat el primer parcial. La qualificació mínima per a superar l'examen serà d'un 5 sobre 10. L'examen es considerarà aprovat sol i solament si s'obté una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les parts que el compon. En cas de l'alumne que vaja amb tota la matèria a l'examen final, si obté una nota igual o superior a 5 en una part i no en l'altra es guardarà la nota de la part superada per a la següent convocatòria.

L'esquema d'examen en els parcials i el final serà el mateix.

· Opcions: 4 opcions

· Penalització: 3 preguntes contestades malament resten una bé (-0.33 per cada pregunta incorrecta)

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (taller d'habilitats i resolució d'exercicis: nota del portafoli + notes tutor de pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria


Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.