Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtindre almenys el 50% de la nota total de l'assignatura, és a dir, 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries que es presenti. A més, perquè es computi l'acumulat de les notes de cada prova, s'ha d'aconseguir una nota mínima que es distribueix en la forma següent:

Prova Ponderació Nota mínima Nota Màxima
Examen escrit: Examen de teoria de tipus test  15% 0,75  1,5
Examen escrit: Avaluació de pràctiques de TIC 15% 0,75 1,5
Memòries i informes de pràctiques 30% 1,5 3,0
Observació/execució de tasques i pràctiques 20% 1,0 2,0
Presentacions orals i pòsters  20% 1,0 2,0
100% 5,0 10,0


Detalls de les proves
 
La prova d'examen escrit comprèn un únic examen per convocatòria i avalua només el contingut més teòric de l'assignatura, desenvolupat en els temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 i 11; i les pràctiques de tecnologies d'informació i comunicació (TIC) del tema 9.
 
La prova de memòries i informes de pràctiques es requereixen només per avaluar les pràctiques associades als temes 4 i 6. S'inclouen les activitats següents: presentació d'un cas d'investigació, formulació de preguntes de recerca i desenvolupament d'un projecte d'investigació. El projecte d'investigació és una part d'un projecte global que es desenvolupa en determinades assignatures de primer, segon i tercer cursos.
 
La prova d'observació / execució de tasques i pràctiques s'aplica només a les pràctiques associades als temes 7 i 8.
 
La prova de presentacions orals i pòsters avalua les activitats realitzades en el tema 8.
 
 
Requisits addicionals
Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació en l'assignatura:

R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat.

R02. Assistència mínima per a avaluació. Es computarà l'avaluació específica de l'activitat “Observació i execució de tasques i pràctiques” (treball pràctic realitzat en el laboratori) quan s'haja assistit com a mínim al 80% de les sessions de laboratori i s'hagen realitzat en elles els casos pràctics proposats.

R03. Permanència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establida en la taula de proves.

R04. Compensació per nota acumulada. En la primera convocatòria ordinària, qui tinga una nota acumulada igual o major de 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguen superades perquè la seua qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar i/o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda exceptuada d'aquesta regla la prova denominada “Examen escrit: Examen de teoria de tipus test”.

R05. Activitats no recuperables en segona convocatòria. Donada la naturalesa singular de l'activitat “Observació i execució de tasques i pràctiques”, que ha d'aplicar-se en sessions presencials, aquesta activitat no és recuperable si no es compleix el requisit R02 per a la primera convocatòria.

R06. Recuperació d'activitats d'avaluació. En la segona convocatòria es podran entregar aquelles tasques que no estigueren superades en primera convocatòria i que es puguen realitzar en modalitat en línia en els termes i terminis establits. El termini ha de fixar-se com a màxim entre una data posterior a la de la prova escrita de la primera convocatòria, i una data anterior a la prova escrita de la segona convocatòria. En aquesta recuperació es contemplen les activitats que no hagen aconseguit la nota mínima o les que no hagen sigut entregades.

R07. Còmput d'activitats d'avaluació contínua i puntual. Les activitats d'avaluació contínua són totes les relacionades en apartat 10.1 excepte “Examen escrit: Examen de teoria de tipus test”, que es considera com a activitat d'avaluació puntual. En el cas que la suma ponderada de les qualificacions de les activitats d'avaluació contínua siga superior o igual a 5,00, no és obligatori realitzar el “Examen escrit: Examen de teoria de tipus test” per a superar l'assignatura. Si, en canvi, es realitza aquesta prova, per a poder sumar la nota obtinguda a la de la resta de proves d'avaluació contínua, serà necessari traure una nota mínima del 50% punts sobre la nota màxima establida en la taula. En cas contrari, l'examen final computarà com 0 a l'hora de sumar amb la resta de les activitats ponderades.

R08. Presentació a l'assignatura. Es considerarà com presentat en l'assignatura a qui haja realitzat (i haja entregat els resultats si s'han requerit) totes les activitats de l'assignatura a excepció del “Examen escrit: Examen de teoria de tipus test”. I se li computaran totes les qualificacions de la resta de les activitats d'avaluació que complisquen amb els requisits R01, R02, R03 i R04.

R09. No presentació a l'assignatura. Es considerarà com no presentat en l'assignatura a qui no haja realitzat totes les activitats de l'assignatura a excepció del “Examen escrit: Examen de teoria de tipus test”. Per tant, no se li computaran les qualificacions de les activitats d'avaluació. Si la no presentació es produeix en la 1a convocatòria, s'aplicaran els requisits R05 i R06. Si la no presentació es produeix en la 2a convocatòria, no es guarda res per al curs següent.