Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 145
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Desenvolupament d’actituds empàtiques i d’habilitats tendents a la convivència intercultural.

E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals.

E16 - Capacitat per a la gestió de projectes i iniciatives interculturals que poden ser reflex de polítiques interculturals, institucionals o d’entitats privades.

E19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes.

E20 - Capacitat per a pensar i generar estructures d’igualtat que enriquisquen els àmbits de treball.

G05 - Presa de decisions.

G14 - Creativitat

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

G04 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'argumentar i integrar de manera coherent els principis bàsics de les relacions interculturals apresos al llarg del grau.

Integrar els coneixements teòrics i pràctics amb les realitats a les quals es poden projectar.

Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte.

Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

Comunicar correctament en la llengua pròpia o en una llengua estrangera un resum concís i coherent del treball realitzat.