Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

Persones implicades en el procés de realització de les Pràctiques Externes:

• L'estudiantat que realitza les pràctiques en l'entitat de la seua elecció (segons els criteris que s'expliquen més endavant) disposarà en tot moment del seguiment per part d'un supervisor o supervisora (personal de l'entitat on fa les pràctiques) i també d'un tutor o tutora (professorat de l'UJI) amb el qual haurà de mantenir el contacte per a informar de qualsevol incidència. S'haurà d'incorporar a l'entitat acordada, complir l'horari pactat i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat. Igualment, haurà d'elaborar i entregar tots els documents i informes de seguiment que se sol·liciten (particularment, al final de la seua estada en pràctiques de 280 hores entregarà al seu tutor acadèmic o tutora una memòria de les pràctiques realitzades segons les indicacions que s'expliciten en l'apartat 10.2 d'aquesta guia docent sobre avaluació). Igualment té dret a rebre un certificat per part de l'entitat amb esment exprés de l'activitat exercida, la duració i, si escau, del seu rendiment. Sobre els drets i deures dels estudiants i les estudiantes en pràctiques, remetem als articles 6 i 7 de la Normativa de pràctiques acadèmiques de l'UJI referenciada en l'apartat 7.1 d'aquesta Guia Docent.

• El coordinador o coordinadora de pràctiques. És un professor o professora del grau que coordina tot el procés de realització de les Pràctiques Externes: es reuneix amb els estudiants i les estudiantes i els indica les possibilitats existents i el procés a seguir; assigna a cada estudiant l'entitat on realitzar les pràctiques i quin professor o professora els tutoritzarà.

• El tutor o tutora. És un membre del professorat del grau que tutoritza acadèmicament a cada alumne o alumna individualment. Una vegada feta l'assignació del lloc on realitzar les pràctiques per part de la coordinació, l'estudiantat haurà de posar-se en contacte amb el seu tutor o tutora i junts emplenaran el projecte formatiu, un document telemàtic que signaran tant l'estudiant o estudianta, com el tutor o tutora i la supervisió. En aquest document es recullen les característiques de les pràctiques, calendari de realització, horaris, activitats, etc. Fins que no se signe aquest document, l'estudiantat no pot incorporar-se a la seua destinació per a iniciar les pràctiques.

• El supervisor o supervisora: personal de l'empresa o entitat on l'estudiantat realitza les pràctiques i que acompanya i supervisa les seues activitats en el desenvolupament del treball diari.

 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: les pràctiques es desenvoluparan en les dependències o locals de les entitats cooperadores que s'especifiquen en els convenis de cooperació o annexos corresponents. Aquestes entitats se situen fonamentalment en l'entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I. Encara que aquesta siga la norma general, l'estudiant o estudianta podrà proposar voluntàriament al coordinador o coordinadora de pràctiques qualsevol altra entitat i ubicació, sempre que es trobe relacionada amb el contingut de la titulació. Eventualment, es podrà substituir el treball presencial pel telemàtic sempre que el projecte formatiu preveja aquesta possibilitat.

Quan la naturalesa de les pràctiques ho permeta, les circumstàncies ho aconsellen, i es garantisca el compliment dels objectius bàsics, l'estada també podrà realitzar-se en les dependències de la Universitat Jaume I.

Amb caràcter general, l’estudiant o estudianta no podrà realitzar les pràctiques en empreses, institucions o entitats amb les quals mantinga una relació contractual o funcionarial. Excepcionalment, la Comissió d'Estades en Pràctiques de la titulació podrà autoritzar estades d'aquest tipus, sempre que s'establisquen mecanismes de control addicionals sobre compatibilitat d'activitats, horaris, tasques específiques a desenvolupar, i altres aspectes que consideren necessaris.

En cas de realitzar les pràctiques a l'estranger, a través de programes de mobilitat i/o en base de qualsevol altra convocatòria pública d'ajudes, se seguiran les bases de la corresponent convocatòria.

 

OFERTA PÚBLICA I OFERTA NOMINATIVA DE PRÀCTIQUES

Conceptualment, existeixen dos tipus d'oferta de places on realitzar les pràctiques: les públiques i les nominatives. Diem oferta pública al llistat d'entitats i empreses que la Universitat, mitjançant el coordinador o coordinadora de pràctiques, posa a la disposició de l'estudiantat perquè realitze les seues pràctiques. Són entitats amb les quals la Universitat ja té un conveni signat i que ofereixen places de manera reiterada al llarg dels últims anys. A aquesta oferta pública pot optar tot l'estudiantat del grau, indicant les seues preferències i, en cas de competència, s'assignaran per ordre d'expedient acadèmic.

L'altra opció són les pràctiques nominatives, és a dir, que l’estudiant o estudianta en qüestió busque alguna altra entitat que no estiga en el llistat d'ofertes públiques (siga empresa, organisme públic, ONG, etc.) per a tramitar amb l’entitat l’oferta d'una plaça de pràctiques per al nostre grau que, en aquest cas seria nominativa, és a dir, destinada en exclusiva a l’estudiant o estudianta que l’ha gestionat. El motiu per a l'elecció pot ser geogràfic (realitzar les pràctiques en la població on es viu o en un lloc pròxim) o bé, per l’interès en alguna mena d'activitat o entitat específica. En tot cas, sempre d'un àmbit relacionat amb el contingut del grau i amb l'aval de la coordinació de pràctiques, a la qual s'haurà d'informar prèviament d'aquesta intenció i de les característiques de l'entitat i de les pràctiques a realitzar. Des del grau animem l'estudiantat a fer ús d'aquesta via si no troba en el llistat públic d'ofertes unes pràctiques que s'adapten a les seues expectatives, però sempre amb l'autorització prèvia del coordinador o coordinadora del grau (i en casos de dubte de la comissió de titulació). El procediment per a gestionar unes pràctiques nominatives apareix explicat en la pàgina web de l’OIPEP, on està també l'aplicació informàtica (https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-entitats/) i a l'Aula Virtual de l'assignatura. El primer pas és que l'entitat firme un conveni amb la Universitat per a acollir estudiants en pràctiques (si no el té signat d'anys anteriors), i el segon, introduir l'oferta de pràctiques en el sistema de l'UJI amb el nom de la persona que les realitza. Tot el procediment pot durar al voltant d'un mes (una setmana, si ja existeix conveni vigent).

 

PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

Perquè l'estudiantat tinga la informació necessària sobre l'assignatura (funcions de les persones implicades, calendari, avaluació, etc. i dubtes que es plantegen sobre aquest tema) perquè conega les places disponibles i puga canalitzar les seues preferències, el coordinador de pràctiques convocarà l'alumnat a dues reunions. En una primera reunió informativa, a celebrar entre els mesos d'abril o maig, convocarà els estudiants i les estudiantes de grau que estiguen en tercer curs (i que, per tant, l'any següent previsiblement faran les pràctiques) per a explicar-los com funcionen, quines són les ofertes habituals, i que d'aquesta manera puguen, si ho desitgen, planificar amb temps quines pràctiques voldran realitzar. La segona reunió es farà a l'inici del curs (setembre-octubre) amb l'alumnat matriculat en l'assignatura de Pràctiques Externes, amb indicacions ja molt més concretes per a iniciar de manera immediata el procés d'assignació.

Una vegada feta la reunió (acabat el període de matriculació i activades ja les ofertes públiques) s'obrirà un termini perquè els estudiants i les estudiantes interessats en alguna de les places de l'oferta pública indiquen les seues preferències mitjançant una aplicació informàtica (no hauran de fer-ho si estan gestionant o gestionaran una oferta nominativa). A continuació, es farà públic el llistat amb la relació definitiva d'estudiantat, la seua distribució per llocs, professorat tutor assignat i supervisió amb què compten. En aquells casos en què una mateixa plaça la sol·liciten més alumnes dels permesos s'empraran els següents criteris d'assignació per aquest ordre de prelació:

1r) Millor expedient acadèmic, ponderant tant la nota mitjana de l'expedient com el nombre de crèdits totals superats en el moment de fer la distribució;

2n) Major nombre de crèdits superats. El segon criteri només s'utilitzarà en cas d'empat respecte al primer.

Una vegada feta l'assignació (i a partir d'ací el procés ja és igual per a places públiques com per a places nominatives) l'estudiantat haurà de posar-se en contacte amb el seu tutor o tutora, que és la persona autoritzada per a emplenar, juntament amb l’estudiant o estudianta i coneixent també l'opinió de la supervisió, el projecte formatiu. En ell es fixen per escrit les característiques de les pràctiques, els objectius educatius, les activitats a desenvolupar i el calendari de les pràctiques. Una vegada signat telemàticament per les tres parts (estudiantat, supervisió i tutoria, per aquest ordre) es generarà el document corresponent i l'alumne o l'alumna podrà iniciar la seua estada en pràctiques.