Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1542 - Gènere i Imatge en la Història

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'avaluació s'efectua de la següent manera:

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà en 6 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en preguntes teòriques basades en textos i imatges que s'hagen vist en classe al llarg del curs. A més, es farà una pregunta individualitzada relacionada amb el treball que cada estudiant o estudianta haja elaborat.

b) S'efectuarà un treball individual valorat en 4 punts sobre 10. Aquest treball es dividirà en diversos apartats, que s’entregaran al professorat al llarg del curs en les dates en què es requerisquen. El guió d'aquest treball varia cada curs acadèmic. El professorat podrà incloure com a punt d'aquest treball reflexions sobre visites a exposicions, assistència a seminaris, congressos o altres activitats.

Serà necessari, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, l'estudiantat haurà d'obtenir almenys un 2,4 sobre 6 per a poder fer mitjana amb el treball. Per la seua banda, en el treball s'haurà d'aconseguir almenys un 1,5 sobre 4. S'haurà d'aconseguir, en la suma de les parts, una nota mínima de 5 per a considerar que s'ha superat l'assignatura.
L’estudiantat es considerarà presentat si realitza l'examen, si bé, atès el caràcter obligatori del treball, només s’aprovarà una vegada superat aquest. La part pràctica és recuperable.

Convocatòria de juliol:

Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques.