HP1534 - Història i Patrimoni Documental

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

 


Per a superar l'assignatura s'ha d'aprovar cadascun dels apartats especificats en el sistema d'avaluació.

Es donarà la consideració de “Presentat o presentada” en l'assignatura a l'estudiant o estudianta que haja presentat els treballs acadèmics i les memòries o informes de pràctiques.

Les tasques i pràctiques realitzades durant el desenvolupament de les classes no són recuperables.