Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l’assignatura es planteja, en tot moment, des de l’aplicació pràctica de les diferents unitats didàctiques, motiu pel qual els continguts teòrics es complementaran amb la realització de pràctiques que el professorat avaluarà. Igualment, la metodologia didàctica de l’assignatura introduirà elements basats en la ludificació, amb l’objectiu d'estimular la motivació de l’alumnat, promoure una competitivitat sana i guiar-los en els processos d’aprenentatge i avaluació continuada. Des d’aquesta perspectiva, la metodologia docent es basarà en la combinació dels següents tipus d’ensenyaments:

8.1. Ensenyaments teòrics. Classes magistrals participatives
Les classes teòriques s’impartiran amb una metodologia presencial de classes magistrals participatives, on es farà possible i s’estimularà al màxim la interacció i participació de l’alumnat. Les classes comptaran amb el suport de mitjans audiovisuals. A més de les explicacions teòriques dels continguts i conceptes fonamentals de l’assignatura, es realitzaran activitats pràctiques que permeten desenvolupar les competències de l’assignatura, com ara activitats d’aprenentatge basat en problemes, anàlisi i resolució de casos pràctics, o la lectura i anàlisi crítica de textos per a exposar i debatre en classe. També es plantejarà el conjunt de treballs a resoldre de manera autònoma i que formen part de l’avaluació de l’assignatura. Al mateix temps, es promourà l’aprenentatge autònom de l’alumnat, per mitjà de la lectura de bibliografia complementària, per a aprofundir en els coneixements assolits a classe, la utilització de TIC recomanades per a desenvolupar xicotets projectes d’investigació i l’accés als recursos didàctics disponibles en l’Aula Virtual de l’assignatura. Aquesta activitat suposa 26 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura.

8.2. Ensenyaments pràctics. Laboratori
Les sessions de laboratori es realitzaran en els laboratoris docents i inclouen aspectes relacionats amb l’aprenentatge i ús de les TIC necessàries per a la realització de les tasques pràctiques. Les activitats desenvolupades en aquestes sessions seguiran un format de taller pràctic i es realitzaran de manera individual, en parelles o en xicotets grups. El desenvolupament d’aquestes classes està lligat a les sessions teòriques i el professorat dirigirà i tutoritzarà les activitats. Aquesta activitat suposa 30 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura.

8.3. Mètode d’avaluació
L’avaluació es basarà en una avaluació contínua de l’aprenentatge i consistirà en l’entrega, revisió i qualificació de les proves següents: treballs acadèmics corresponents a les tasques pràctiques i al taller de localització, i l’examen final (elaboració, presentació i defensa oral d’un projecte final de localització). El procés d’avaluació contínua tindrà en compte com assoleix les fites l’alumnat, al llarg del curs, i tindrà el suport de les tutories presencials i virtuals, tant individuals com en grup. De la mateixa manera es farà ús de les hores de tutories per a complementar el seguiment de l’alumnat per a la realització i resolució de casos pràctics, de treballs autònoms i del projecte de localització. En els apartats 10.1 i 10.2 es detalla el pes de cada prova respecte a l’assignatura i es desglossen els criteris globals d’avaluació.

8.4. Treball personal
El treball personal servirà perquè l’alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare les sessions de laboratori, realitze activitats pràctiques, assistisca a tutories individuals i grupals i desenvolupe el projecte de localització. Aquesta activitat suposa 90 hores presencials del total de 150 hores de l’assignatura.