Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1150 - Biotecnologia

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per a l'avaluació s'utilitzaran els següents tipus de proves:
 

  • Examen de continguts teòrics 60% (Examen tipus multi-resposta).
  • Treballs derivats de les Pràctiques i Seminaris, incloent l'actitud i participació de l'alumnat durant el desenvolupament de les classes: 40%


Per a superar l'assignatura:

1. Es requerirà l'assistència a un 80% de les pràctiques i seminaris per a aprovar l'assignatura.

2. L'alumnat realitzarà treballs derivats de pràctiques i seminaris, que contribuiran a un 40% de la nota. L'actitud i participació en les activitats proposades s'avaluarà de forma contínua durant el desenvolupament de seminaris i pràctiques, podent contribuir a la nota final dels treballs.

3. Es realitzarà una prova escrita per a avaluar l'assimilació de coneixements teòrics la qualificació dels quals contribuirà a la nota global en un 60%. 

La nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantat per a superar l'assignatura són el 50% de cada part (3 punts sobre 6 en teoria i 2 sobre 4 en seminaris i pràctiques).

Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.

Els seminaris y práctiques son activitats no recuperables