EI1058 - Programari de Sistemes i de Comunicacions

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Exàmen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir dels següents elements:

  • Avaluació contínua, que es durà a terme per mità la realització d'exercicis que s'entregaran setmanalment i de treballs relacionats amb cadascun dels temes abordats en el temari. Els lliuraments setmanals d'exercicis suposaran fins a 1 punt sobre 10 de la nota final, sempre que es realitze almenys el 80% dels lliuraments, i els treballs fins a 3 punts sobre 10 de la nota final. Conseqüentment, l'avaluació contínua porta associada fins a 4 punts de la nota final.
  • Avaluació de pràctiques, que suposarà fins a dos punts de la nota final.
  • Exàmens de teoria i pràctiques, que suposaran en cada cas fins a dos punts de la nota final, el que implica en global fins a 4 punts de la nota final.

La nota final s'obtindrà sumant les notes obtingudes en cadascun dels elements anteriors.

Per a aprovar l'assignatura en primera convocatòria cal :

  • Obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10 com a resultat d'aquesta suma.
  • Demostrar que s'aconsegueixen els continguts bàsics imperdonables en cadascuna de les diferents matèries que s'aborden en l'assignatura, obtenint per a això més d'un 7 sobre 10 en cadascun dels treballs d'avaluació contínua i en cadascuna de les pràctiques. A l'Aula virtual es publicaran aquests continguts bàsics imperdonables.
  • Obtindre almenys un 5 en cadascun dels exercicis de l'examen de teoria i en cadascun dels exercicis de l'examen de pràctiques.

En cas contrari l'assignatura no estarà aprovada.

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a la primera convocatòria quan ha entregat almenys el 60% dels treballs d'avaluació contínua i pràctiques.

Si l'estudiantat no ha aconseguit en la primera convocatòria els continguts bàsics imperdonables en totes les matèries que es treballen en l'assignatura, això és, si no ha obtingut un 7 sobre 10 en cadascun dels treballs d'avaluació contínua i en cadascuna de les pràctiques i un 5 en cadascun dels exercicis de l'examen de teoria i en cadascun dels exercicis de l'examen de pràctiques, en la segona convocatòria ha d'entregar les pràctiques en les quals no s'aconseguisca aqueixa nota i presentar-se als exàmens de teoria i de pràctiques. Tant enels exàmens com en les pràctiques entregades ha de demostrar que s'aconsegueixen els continguts bàsics obtenint almenys un 7 sobre 10 en cadascuna de les pràctiques i la meitat de la puntuació assignada a cadascun dels exercicis dels exàmens de teoria i pràctiques.

Conseqüentment, tant els exàmens com les pràctiques són recuperables en la segona convocatòria. Les activitats de l'avaluació contínua no són recuperables i les notes d'aquesta es mantenen per a la segona convocatòria.

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a la segona convocatòria si realitza els exàmens.