EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

50%

Exàmen

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Primera convocatòria

Es realitzarà un examen final per un valor de l'30% sobre els aspectes de la teoria de l'assignatura. Tal qual es preveu en el pla d'estudis

Es realitzarà exàmens de tipus test com a avaluació contínua sobre els temes estudiats en l'assignatura per un valor de el 20% de la nota de l'assignatura. Tal qual es preveu en el pla d'estudis per a l'avaluació contínua.

Les pràctiques s'avaluaran mitjançant l'assistència a classe, la realització de les mateixes i un examen. Es tolera una falta no justificada a una pràctica. Qualsevol falta posterior a la primera en una pràctica per motius no justificats segons el parer de l'professorat, un exemple de falta justificada són per exemple l'assistència a l'metge convenientment justificada, suposarà automàticament un zero en aquesta pràctica.

La nota de pràctiques suposarà un 50% de l'assignatura, dividida entre un 40% de realització i assistència que no serà recuperable i un 10% d'examen de pràctiques. En cas d'obtenir una nota de menys de 3 sobre 10 a la part de el 40% es consideraran les pràctiques com no superades i la nota resultant que se sumarà als altres ítems serà només la de l'10% de l'examen. És a dir, de l'40% se sumaran 0 punts.

Segona convocatòria

Es realitzarà un examen per un valor de el 50% de la nota i la nota substituirà l'obtinguda en els exàmens de test de l'avaluació contínua que són un 20% a la primera convocatòria i la de l'30% de l'examen de la primera convocatòria.

Es realitzarà un examen de pràctiques per un valor de l'10% que substituirà la nota de l'examen de pràctiques que també valia un 10% en la primera convocatòria.

A aquesta nota se sumarà la nota de el 40% de pràctiques en el cas que les pràctiques estiguin superades, és a dir, que s'hagi tret més d'un 3 sobre 10 en la part no recuperable de les mateixes. Si no estan superades es considerarà com a zero la nota de pràctiques a l'igual que a la primera convocatòria.

Tant en primera com en segona convocatòria, es considerarà a l'alumne o alumna presentat si es presenta a l'examen final.