Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació contínua

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir almenys un 50% tant en la part de teoria com en el conjunt de proves que componen la part pràctica. Perquè un alumne o alumna es considere presentada a una convocatòria, és prou que es presente a l'examen final.

 

Mètode detallat d'avaluació

- TEORIA (50 %): la part de teoria s'avaluarà mitjançant examen. Serà necessari obtenir un mínim de 2,5 sobre 5 en la part teòrica per a poder superar l'assignatura i sumar la nota a la part pràctica.

- PRÀCTICA (50 %): serà necessari obtenir un mínim de 2,5 sobre 5 en el conjunt de proves de la part pràctica per a poder superar l'assignatura i sumar la nota a la part teòrica. La part pràctica consta de les següents proves:

  • 20 % Treball final en grup (de quatre a sis persones). El treball té com a finalitat l'aplicació a una empresa real dels conceptes estudiats en classe. Seguiment per part del professorat de les activitats dutes a terme per l'alumnat perquè aquest reba retorn d'informació del seu progrés.
  • 20 % Casos resolts en grup en les classes de pràctiques (de quatre a sis persones). Només es puntuarà si l'estudiantat assisteix a classe.
  • 10 % Assistència a classes pràctiques. Per cada classe a la qual no s'assistisca es descomptarà el 25 % de la nota total d'aquest apartat (és a dir, 0,25 punts sobre 1 punt màxim). A partir de quatre faltes es passarà automàticament a l'opció d'avaluació alternativa. La manera de justificar les faltes per a recuperar els punts perduts ocasionalment en aquesta part és mitjançant justificant de malaltia o de treball.

Per a l'alumnat que no puga assistir regularment a les classes pràctiques s'ofereix la següent alternativa d'avaluació de la part pràctica:

  • 20 % Treball final individual o en grup. Es realitzarà un seguiment d'aquest treball en tutories per part del professorat. El treball té com a finalitat l'aplicació a una empresa real dels conceptes estudiats en classe. Seguiment per part del professorat de les activitats portades a terme per l'alumnat perquè aquest reben retorn d'informació sobre el seu progrés.
  • 30 % Realització d'un cas pràctic en l'examen final.

 

Criteris de recuperació en segona convocatòria del curs

En aquesta convocatòria es podrà recuperar la part teòrica i aquells treballs que conformen la part pràctica. La part d'assistència a classes pràctiques tindrà la mateixa nota que en la primera convocatòria (per tant, no es podrà recuperar).

La nota de la part teòrica i de les proves pràctiques es podrà guardar fins a la segona convocatòria del curs.