DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

DI1011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

DI1014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

DI1016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

DI1017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.