Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1054 - Treball Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contenido técnico del Trabajo fin de grado

80%

Defensa oral del Trabajo fin de grado

20%

Criteris de superació

El Trabajo Final de Grau ha de ser presentat i defensat davant d'un tribunal. La defensa del Treball Fi de Grau serà realitzada pels i les estudiants de manera pública i presencial, i se seguirà el protocol tipus de presentació i lectura de treballs de recerca.

Per a la seva avaluació, l'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat públicament davant del tribunal avaluador durant un temps prèviament estipulat, no superior a 20 minuts. Després de l'exposició l'alumne o l'alumna haurà de contestar a les qüestions formulades, si escau, pel tribunal. Aquest debat es realitzarà en qualsevol de les llengües oficials.


La qualificació tindrà en compte el rigor i la qualitat científica i tècnica de l'Treball Fi de Grau presentat, la qualitat de l'material lliurat i la claredat expositiva, es valorarà també la capacitat de debat i defensa argumental.

 

Els períodes de defensa pública del Treball Fi de Grau es publicaran cada curs, amb el calendari acadèmic i coincidiran amb els terminis establerts per a les dues convocatòries ordinàries de el curs acadèmic i semestre corresponent.

L'ordre i horari d'exposició de les presentacions dels projectes el fixarà i anunciarà la Comissió d'Avaluació, públicament, amb antelació

suficient, que no podrà ser inferior a 7 dies hàbils. Igualment, s'anunciarà l'estructura i la durada màxima de l'exposició.


El tutor acadèmic avaluarà les competències: CE32, CG05, CG08. Així com el resultat d'aprenentatge: TFG1.1. El pes sobre la nota serà de l'40%.

 

El tribunal avaluarà les competències: CG01 i CG03, així com el resultat d'aprenentatge: TFG1.2, per al contingut tècnic amb un pes del 40%. A més a més avaluará la defensa oral amb un 20% sobre la qualificació final.


Considerant la ponderació establerta en el punt 10.1, a nota global requerida per superar l'assignatura és un 5 sobre 10.