Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1037 - Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 37,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de topologia i geometria diferencial i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits distingint-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

CE25 - Raonament lògic i identificació d’errors en els procediments matemàtics i informàtics.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorítmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els conceptes fonamentals de la geometria diferencial i la topologia a la robòtica i al CAGD.

.Ser capaç de manejar exemples geomètrics i topològics utilitzant eines de càlcul numèric i simbòlic.