Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1025 - Àlgebra Abstracta

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

A) Per a l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte dos parts. 

1) En primer lloc,  es realitzarà un examen final valorat en 8 punts (80% de la nota). No obstant, això, es realitzarà examens parcials optatiu a meitat del semestre, corresponent als primers temes del curs. La qualificació, comptabilitzarà un 66% de la nota del l'examen final en cas de ser superat amb un 5, i en aquest cas, la matèria serà eliminada de l'examen final. En cas contrari, l'alumne s'examinarà de tota l'assignatura al final del curs. 

2) En segon lloc, l'alumne realitzarà dos lliuraments de problemes i/o realitzarà uns tests d'autoavaluació, valorats en 0,5 punts sobre 10, i a més, un treball sobre algun dels continguts de l'assignatura,  Aquest treball tindrà un valor del 15% de la nota final.  

Cal tindre una qualificació mínima de 4 a l'examen final per aprovar i haver realitzat el treball de seminari. S'aprova quan  en la ponderaciò entre la nota de l'examen  i la nota de seminari/test/lliuraments s'obté una puntuació de 5.

   B) Es considerarà presentat a una convocatòria quan l'alumne es presente a l'examen final. Totes les activitats són recuperables. El 80% de l'examen, el 5% de la nota associat a l'entrega de problemes i tests d'autoavaluació  i el 15% de l'elaboració del treball de  seminaris, es poden recuperar també. Pot fer-se novament en la segona convocatòria, en cas d'haver-ho suspés o no presentat en la primera.