EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 
Lliçó magistral: S'aplicarà aquesta metodologia per presentar els fonaments teòrics de l'assignatura, amb suport de presentacions multimèdia, posades a disposició de l'estudiantat amb anticipació. I de forma complementària es farà ús de la pissarra, per emfatitzar els aspectes més importants o de més dificultat, i per a resoldre dubtes plantejats pels estudiants durant la lliçó magistral. La interacció professorat-alumnat es completarà a través de preguntes plantejades pel professorat per calibrar la comprensió dels conceptes, i pels alumnes i les alumnes per resoldre els dubtes que es plantegen durant l'explicació.
 
Resolució d'exercicis i problemes: Durant les explicacions purament teòriques el professor intercalarà la resolució de problemes senzills, fent èmfasi en el modelat i posterior càlcul de resposta. Així mateix, el professor plantejarà altres problemes que els estudiants resoldran a l'aula, organitzats en grups, fent ús dels recursos que considerin oportuns, i assistits pel professor. En acabar, es posaran en comú els resultats a classe i es debatran les conclusions i principals implicacions que s'extreguen de la seua resolució.
A més de l'ús d'aquesta metodologia com a activitat presencial, s'utilitzarà per fomentar el treball autònom de l'estudiantat. Així, es plantejaran a l'Aula Virtual una sèrie de problemes en cada lliçó, acompanyats de la seva solució (no de la resolució); aquests problemes poden ser resolts a casa pels estudiants, que podran utilitzar les tutories del professor per resoldre dubtes de la seua resolució.
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia en tres situacions diferents:
(1) Les últimes lliçons, de major component aplicada, es treballaran directament al laboratori, complementades amb una reduïda lliçó magistral.
(2) Durant les sessions d'Ensenyaments Pràctiques (Laboratori). La major part de les sessions es realitzaran al laboratori experimental, de manera que els estudiants realitzaran diferents tipus de mesura de vibracions sobre sistemes mecànics senzills, comprovant fenòmens estudiats a classe i desenvolupant habilitats per a la utilització de les tècniques de mesura i anàlisi de les vibracions, emfatitzant la seua interpretació. I dues sessions es realitzaran a l'aula informàtica per desenvolupar en els estudiants habilitats en l'ús del mètode dels elements finits per estudiar el comportament dinàmic de sistemes mecànics.
(3) Els estudiants, organitzats en grups, concertaran cites per practicar i consolidar les tècniques de mesurament de vibracions exposades en cadascuna de les pràctiques experimentals de laboratori.
Els estudiants, organitzats en grups, hauran de confeccionar unes memòries de les pràctiques de laboratori, seguint les instruccions de les guies corresponents, i aquestes es tindran en compte en l'avaluació contínua. Les dates dels lliuraments quedaran establertes des del principi del curs a l'Aula Virtual.
Les habilitats en el mesurament de les vibracions i la seua interpretació els seran necessaris per a escometre el treball en equip que els serà tingut en compte en l'avaluació contínua, així com per enfrontar-se a una avaluació pràctica individual a finals del semestre. La data d'aquesta avaluació quedarà establerta des del principi del curs a l'Aula Virtual.
 
Aprenentatge basat en problemes: Per fomentar la capacitat d'autoaprenentatge dels estudiants i el treball en equip, se'ls plantejarà un treball a realitzar en grup, i que consistirà en l'anàlisi d'un sistema real, incloent tant l'aplicació de tècniques de mesurament de vibracions com l'estimació del comportament dinàmic mitjançant simulació. L'anàlisi es plantejarà en diferents etapes, començant pel plantejament d'un model analític senzill del sistema considerant un nombre reduït de graus de llibertat, i l'obtenció de les funcions de resposta en freqüència que caracteritzen el seu comportament dinàmic. Aquest model s'utilitzarà per estimar la resposta del dinàmica del sistema davant diferents excitacions. En una segona fase es procedirà a la caracterització experimental del sistema, obtenint les funcions de resposta en freqüència, i a partir d'elles el model modal. L'última fase consistirà en un modelat amb més detall, utilitzant la tècnica dels elements finits, i en la qual també han de comparar, amb esperit crític, els resultats obtinguts en les diferents fases. Aquest treball serà tingut en compte en l'avaluació contínua, per al que es consideraran dos lliuraments: un lliurament intermedi i un altre final. Les dates dels lliuraments quedaran establertes des del principi del curs a l'Aula Virtual.
 
L'alumnat farà ús de la tutoria individual al llarg de tot el curs per resoldre dubtes que li sorgiran durant el procés d'aprenentatge.