EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà de la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com segueix:
 
Primera convocatòria:
 • Avaluació contínua (60%). Es desglossa en:
  • Treball en grup (35%). No es requereix nota mínima.
  • Memòries de laboratori (10%). No es requereix nota mínima.
  • Proves de laboratori (15%). No es requereix nota mínima.
 • Examen (40%). Nota mínima: 3,5
Segona convocatòria:
 • Avaluació contínua (60%). Es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
 • Examen (40%). Nota mínima: 3,5
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis:
 • Avaluació contínua (60%). Es considera l'última qualificació disponible.
 • Examen (40%). Nota mínima: 3,5
Consideracions:
 • En cas que en l'examen no se supere la nota mínima, la qualificació global màxima serà de 3,5
 • L'estudiant es considera "presentat" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com a "no presentat" en la convocatòria.