EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’organitzar el treball en equip per a l’anàlisi de vibracions en màquines en un termini establit.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes senzills de comportament dinàmic de màquines utilitzant models matemàtics senzills, eines CAE i/o mesurament experimental de vibracions.

CG05 - Saber utilitzar recursos informàtics CAE per a l’anàlisi dinàmica de màquines.

CG04 - Utilitzar de forma correcta la terminologia tècnica bàsica de vibracions, en anglès.

CG02 - Ser capaç d’analitzar el comportament dinàmic d’altres màquines basant-se en anàlisi prèviament resoltes.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i dissenyar màquines i elements de màquines, des del punt de vista del seu comportament dinàmic.

CEM02 - Ser capaç d’obtindre models adequats per a la resolució dels problemes dinàmics de sistemes mecànics senzills.

CEM02 - Ser capaç d’explicar els tècniques de control de vibracions i ser capaç de seleccionar i dimensionar els elements de dissipació passiva més apropiats.

CEM02 - Ser capaç d’explicar els principals mètodes aproximats de resolució de problemes de vibració de sistemes continus.

CEM02 - Ser capaç d’aplicar els tècniques de mesurament dels vibracions en màquines i usuaris, i interpretar els dits mesuraments.

CEM02 - Ser capaç de resoldre els equacions que governeu el comportament dinàmic de sistemes mecànics senzills.

CEM02 - Ser capaç de descriure el fenomen dels vibracions i explicar el seu efecte sobre les màquines i sobre l’ésser humà.