Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L'avaluació de l’estudiantat es realitzarà mitjançant un sistema d'avaluació contínua i un examen o prova escrita.

Els elements que es tindran en compte en l'avaluació contínua seran:

- Treball dels quaderns de problemes i qüestions, i la participació en les activitats de classe (CB02, CG03, CG06)

- L’assistència a les sessions de laboratori, el quadern de laboratori i les memòries de les pràctiques realitzades(CB02, CG03, CG06)

 

La prova escrita (CB02, CG03, CG06), o examen, consistirà en una prova global final amb una ponderació del 70% sobre la nota final de l’assignatura. Per a aquesta prova, es tindrà en compte què:

1)     En primera convocatòria, es podrà considerar en aquesta nota la qualificació de fins a dos exàmens parcials (escrits) realitzats durant el semestre. Aquestes proves parcials podran comptar, en total, fins a un màxim del 30 % de la puntuació global, sempre que la nota d’aquests parcials siga almenys de 4,5 sobre 10. En aquestes condicions, la nota de la prova escrita final de la primera convocatòria tindrà un pes mínim d'un 40 % en la nota global de l'assignatura, o d’un 70 % en cas contrari.

2)     En segona convocatòria, l’examen final suposarà sempre el 70 % de la nota de l’assignatura.

 

La nota final de l'assignatura vindrà donada per:

(0,7 × prova escrita) + (0,15 × treball d'aula i del quadern de problemes) + (0,15 × laboratori)

Totes les proves s'avaluaran sobre 10 punts.

Per a superar l'assignatura és imprescindible obtenir un valor major o igual a 5 (sobre 10) en la nota final ponderada a partir de totes les proves.

La nota mínima que s'ha d'obtindre en la prova escrita per a poder fer la mitjana amb les altres parts és de 4,5 en una escala de 10. En cas de no arribar a aquesta nota mínima en la prova escrita, la nota global de l’assignatura correspondria a la mitjana ponderada de les diferents contribucions, però mai podria superar la puntuació de 4 sobre 10. La no assistència a les pràctiques de laboratori suposa una puntuació de zero en el conjunt de la nota d’avaluació contínua (el 30 % de la nota global). 

Les activitats d'avaluació contínua (treball d'aula i del quadern de problemes i del laboratori) es consideren com a proves no recuperables.

L'estudiantat es considerarà com a presentat a una convocatòria si participa en la prova escrita final determinada pel calendari acadèmic

Condicions de superació de l’assignatura en la convocatòria extraordinària de finalització d’estudis: Superació (nota major o igual a 5 sobre 10) d’una prova escrita. Aquesta prova dóna opció al 100 % de la nota de la convocatòria.

El 10 % de la nota de laboratori es correspon a l'avaluació com a punt de control del resultat d'aprenentatge ENAEE CC1 "Coneixement i comprensió dels principis científics i matemàtics subjacents a la seva branca d'enginyeria" i un altre 10 % al punt de control del resultat d'aprenentatge ENAEE AI1 "La capacitat d'aplicar el seu coneixement i comprensió per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria utilitzant mètodes establerts ". Els indicadors d'avaluació d'aquests resultats d'aprenentatge s'especifiquen mitjançant les rúbriques corresponents accessibles a l'Aula Virtual de l'assignatura.