Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Desglossament de l'avaluació:

Activitat

Ponderació (%)

Recuperable

Examen final

40

Avaluació contínua

Controls de problemes

40

Pràctiques de laboratori i altres activitats

20

No


El 7,5% de la nota de l'avaluació contínua (4,5% sobre la nota final), es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE CC1 "Coneixement i comprensió dels principis científics i matemàtics que subjeuen a la seua branca d'enginyeria". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen mitjançant la rúbrica corresponent, accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Criteris:

  • Hi haurà un examen final en les convocatòries primera, segona i extraordinària de l'assignatura.
  • En cada convocatòria, serà condició per ser avaluat/ada i treslladar-se la qualificació a les actes
    presentar-se a l'examen final. En cas contrari, la qualificació serà "No presentat/ada".
  • La qualificació final de l'assignatura es calcularà segons el desglossamemt indicat, sempre que s'obtinga una nota major o igual que 4 sobre 10 en l'examen final, tant en la primera com en la segona convocatòria. En cas que no s'arribe a aquest mínim, la nota final de l'assignatura serà la mínima entre la de l'examen final i la del desglossament indicat. 
  • La nota de les parts de l'avaluació contínua que no siguen recuperables es mantindrà en la segona convocatòria. En el cas de les parts que no són recuperables, l'estudiant podrà triar entre la nota de la primera convocatòria o presentar-se a la recuperació corresponent.
  • Per la convocatòria extraordinària, hi haurà un examen que avaluarà totes les competències de l'assignatura, i amb el que es podrà aconseguir el 100% de la nota final.