Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Ensenyaments pràctics (Pràctiques Externes) associades a l'assignatura de TFG
 
Assignació d'empresa
 
Les tasques conduents a la realització del TFG s'iniciaran en el marc d'una estada en pràctiques de 150 hores que l'alumne o alumna ha de realitzar incorporant-se a l'entorn laboral d'una empresa privada o entitat pública.
L'alumne o alumna, una vegada matriculat, haurà de seleccionar una o diverses ofertes, per ordre de preferència, de la llista que apareixen en l'aplicació "IGLU: Informació i Gestió en Línia" en l'apartat "Acadèmica> Estades en pràctiques> preferències" .
L'ordre d'assignació de l'empresa per part dels i les alumnes estarà funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el nombre de crèdits aprovats; a més, si escau, es tindrà en compte també el rendiment acadèmic. Hi ha la possibilitat que l'alumne o alumna es busque l'empresa, i faça una proposta d'entitat. En aquest cas es realitzarà una assignació nominativa.
Durant les pràctiques, l'alumne o alumna serà tutoritzat per un tutor o tutora per la Universitat i per un supervisor o supervisora de l'empresa. Entre els tres han d'acordar el projecte formatiu.
En la mesura del possible es facilitarà i fomentarà que l'Estada en Pràctiques siga una continuació de la realitzada en l'assignatura ET1034 - l'alumne o alumna cal que sume un total de 300 hores d'incorporació en una mateixa empresa. En la mateixa línia, es fomentarà des de la coordinació de l'assignatura la continuïtat de les figures del tutor o tutora acadèmic i el supervisor o supervisora de l'empresa.
 
 
Projecte formatiu
 
El tutor o tutora s'ha de responsabilitzar d'elaborar el projecte formatiu definitiu, escoltat el supervisor o supervisora de l'estudiant o estudianta, el qual el signaran les tres parts (estudiantat, supervisió i tutoria), així com de la seua custòdia i de publicar-lo en l'aplicació informàtica.
El projecte formatiu ha de concretar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s'han d'establir tenint en compte les competències bàsiques, genèriques i/o específiques que ha d'adquirir l'estudiant o estudianta. Així mateix, els continguts de la pràctica es definiran de manera que asseguren la relació directa de les competències que s'han d'adquirir amb els estudis cursats.
El tutor o tutora vetllarà en la mesura del possible perquè el treball que l'estudiantat desenvolupe durant les pràctiques tinga una relació directa amb el TFG.
 
 
Reconeixement de pràctiques extracurriculars associades al TFG
 
Seguint la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I, les pràctiques externes extracurriculars podran ser reconegudes com a pràctiques curriculars. Per a això, l'alumne o alumna ha de sol·licitar, mitjançant l'imprès disponible a l'Aula Virtual de l'assignatura i dirigit a la subcomissió de PE i TFG del grau, dit reconeixement.
 
L'aprovació del reconeixement queda supeditada als següents requisits mínims:
 
a) La durada de les pràctiques extracurriculars serà igual o superior a hores a les pràctiques curriculars establertes en el pla d'estudis.
 
b) Les competències transversals, específiques i bàsiques desenvolupades durant la pràctica extracurricular han de coincidir amb les competències establertes en el pla d'estudis per a pràctiques curriculars.
 
c) L'estudiant o estudianta ha de presentar prèviament una sol·licitud motivada que incloga evidències documentals: certificat o informe final de l'empresa i memòria final de l'estudiant. Una vegada concedida l'autorització per la subcomissió de PE i TFG del grau, el coordinador o coordinadora de Pràctiques Externes assignarà un tutor o tutora acadèmic amb crèdits de POD perquè assumisca l'avaluació de la memòria.
 
d) El reconeixement de les Pràctiques Externes extracurriculars en cap cas eximeix de la matrícula de l'assignatura, que comporta preus públics.
 
e) No es podran reconèixer com a pràctiques curriculars en cas que les pràctiques extracurriculars es realitzen en empreses amb les quals l'estudiant o estudianta tinga relació familiar de primer o segon grau amb el supervisor o supervisora ​​o la direcció de l'empresa.
 
Documentació final
 
A. Memòria de les Pràctiques
 
En finalitzar el període de pràctiques, l'alumne o alumna  entregarà al tutor o tutora de la Universitat una memòria en la qual es reflectisca el compliment de tots els objectius marcats en el pla de treball elaborat per la tutoria i la supervisió. Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, els següents apartats:
 • Títol
 • Nom de l'alumne o alumna i del tutor o tutora de PE
 • Nom del supervisor o supervisora i l'empresa en què s'ha realitzat les PE
 • Data d'inici i finalització de les PE
 • Objectius de les PE
 • Planificació de les PE i assoliment del projecte formatiu
 • Desenvolupament de les PE
 • Conclusions
 • Futurs desenvolupaments per al TFG, si escau.

  Els i les alumnes, el TFG dels quals guarde una relació directa amb el treball desenvolupat durant les pràctiques estan exempts d'entregar aquesta memòria. Aquest fet ha de quedar reflectit en l'informe que ha d'emetre el tutor o tutora de la Universitat (vegeu el punt C, a continuació).
B. Informe del supervisor o supervisora de l'empresa
 
En finalitzar el període de pràctiques, el supervisor o supervisora ha d'emplenar un qüestionari d'avaluació de l'alumne  o alumna. Aquest informe s'ha de trametre al tutor o tutora de la Universitat.
 
C. Informe del tutor o tutora de la Universitat
 
En finalitzar el període de pràctiques, el tutor o tutora ha d'emplenar un informe d'acord, entre altres, amb:
 
 • Seguiment realitzat pel  tutor o tutora de l'Estada en Pràctiques.
 • Memòria de l'Estada en Pràctiques, presentada per l'alumne o l'alumna.
 • Informe del supervisor o supervisora de l'empresa.

En l'informe cal indicar si el TFG de l'alumne o alumna està directament relacionat amb els treballs desenvolupats durant l'Estada en Pràctiques. En cas afirmatiu, l'alumne o alumna queda exempt d'entregar la memòria de les pràctiques. L'informe s'ha de remetre al coordinador o coordinadora de Pràctiques Externes i TFG, juntament amb la memòria de l'alumne o alumna (si escau) i l'informe del supervisor o supervisora de l'empresa.

D. Qüestionari d'avaluació de l'entitat per part de l'alumne o alumna
 
Per a comptar amb l'opinió de l'estudiantat en relació a les empreses i poder detectar possibles anomalies, en finalitzar el període de pràctiques, l'OIPEP remetrà a l'alumne o  alumna un qüestionari anònim d'avaluació de l'entitat on ha realitzat les PE.
 
8.2. Elaboració del TFG
 
Assignació del director o directora del TFG
 
El Treball de Final de Grau ha de ser realitzat de manera individual sota la direcció d'un tutor o tutora acadèmic: director o directora del TFG. Es desenvoluparà el mètode d'aprenentatge per projectes.
 
La funció del director o director del TFG és orientar, assessorar i planificar les activitats, realitzar un seguiment del treball i col·laborar en tot el que permeta una bona consecució d'aquest, així com actuar de dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge. A més, el director o directora del TFG és el responsable d'exposar a l'estudiant o estudianta les característiques del TFG, d'assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe de la feina que haja tutelat, abans de la presentació.
 
Com a norma general, s'assignarà com a director o directora del TFG el mateix professor o professora que haja actuat com a tutor o tutora de l'Estada en Pràctiques, i vetllarà per la continuïtat i coherència en continguts de les dues parts de l'assignatura.
 
Aprovació del títol de TFG
 
Una vegada decidida la temàtica del TFG, l'alumne o l'alumna ha de presentar al coordinador de TFG una sol·licitud d'aprovació del títol, signada pel director del TFG, i un resum del treball proposat amb una extensió màxima d'una pàgina. El resum exposarà clarament l'abast del treball, i ha de destacar el seu caràcter professional i la seua aplicació pràctica en un àmbit de l'enginyeria industrial. Així mateix, es llistaran els documents que contindrà el TFG: annexos i pressupost, i en funció de la naturalesa del TFG, plec de condicions, plànols i documents addicionals que requerisca la naturalesa del treball.
 
La sol·licitud d'aprovació del títol s'ha de lliurar, com a mínim, amb un mes d'antelació a la data de presentació del TFG.
 
Per a renunciar a un títol aprovat, el director o directora de TFG i l'alumne o alumna han de sol·licitar per ambdues parts i per escrit a la comissió de grau o subcomissió en què delegue la renúncia, i indicar-hi els motius que justifiquen aquesta decisió.
 
Requisits per a l'entrega del TFG
 
El TFG només podrà ser entregat i defensat quan:
 • L'estudiant haja superat totes les assignatures del grau. Aquest requisit l'ha de complir tot l'estudiantat sense excepció i justificar-se mitjançant el certificat acadèmic en el moment de dipositar el document final del TFG.
 • El director o directora del TFG haja fet entrega al coordinador del TFG d'un informe sobre el TFG en què valore com a apte el TFG realitzat per l'alumne o alumna.
 • El tutor o tutora de les pràctiques (associades al TFG) haja entregat al coordinador del TFG un informe sobre l'estada en pràctiques en què es valore com a apte el treball realitzat per l'alumne o alumna durant l'Estada en Pràctiques.
Per a procedir a l'avaluació del TFG, l'estudiantat ha de presentar en el Registre Electrònic de la Universitat Jaume I, dirigit al departament al qual pertany el coordinador o coordinadora del TFG, la següent informació:
 • Sol·licitud de defensa amb el vistiplau del director o directora del TFG.
 • Certificat de notes.
 • Treball de Final de Grau en format pdf amb tos els documents del projecte en un sol fitxer.
 • Autorització per a la difusió en accés obert del TFG a la Biblioteca.
 • L'alumnat, a més, ha de pujar, a través de l'Aula Virtual de l'assignatura els mateixos documents que entrega per Registre.
 
Durant les pràctiques associades al TFG i l'elaboració d'aquest es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de les competències transversals ENAEE CT2: "Utilitzar diferents mètodes per comunicar-se de manera efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" i CT5 "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N2 i N3. El detall de les mateixes serà accessible a través de la fitxa d'activitat corresponent que es podrà consultar en l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.

Superació de l'asignatura

A més d'entregar el document escrit, l'estudiant haurà de defensar el seu treball de manera oral davant d'un tribunal que avaluarà ambdues parts. El tribunal estarà compost per tres membres que seran professors/professores de les àrees de coneixement del Grau. Com a mínim un membre del tribunal serà professor de l'àrea de coneixement a la qual pertany el director/a del TFG, però el director/a no podrà formar part del tribunal. De manera excepcional, i amb autorització expressa de la Comisiió de Grau o subcomissió en qui delegue, podrà formar part del tribunal altres professors, professores, col·laboradors, col·laboradores o membres externs. 

Per tal de superar l'assignatura caldrà que l'estudiant aprove tant la part escrita com la defensa oral del TFG. En cas de no superar alguna d'aquestes parts, la nota final de l'assignatura serà la corresponent a la nota més baixa obtinguda en les dues parts.


Redacció i defensa del TFG en anglès

Aquells estudiants que no hagen cursat al llarg del Grau la corresponent matèria optativa en anglès per haver-la reconeguda o que no hagen cursat almenys 6 ECTS en llengua estrangera durant la realització d’una estada a l’estranger, hauran de realitzar obligatòriament l’equivalent a 6 ECTS de la matèria Treball Fi de Grau, en anglès. S’inclourà necessàriament en eixos 6 ECTS, la redacció completa del document del projecte fi de grau en anglès i la realització de la defensa oral també en esta llengua.