Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura és necessari obtenir una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global de la mateixa. Aquesta es podrà obtenir, depenent de la convocatòria, de la següent manera:

En primera convocatòria, l’avaluació continua es realitzarà a partir dels resultats obtinguts a les pràctiques de laboratori (suposen el 10 % de la qualificació final), dels resultats dels exàmens parcials (un o dos depenent del tamany de grup, amb un pes del 12 % cadascú), i també de la realització d’exercicis i treballs (el projecte de disseny de la instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges, i altres) per part dels alumnes. Aquests darrers podran ser tant presencials com no presencials i suposaran el restant percentatge de l’avaluació continua fins al 40 %. A més, l’assignatura s’avaluarà per mitjà de l’examen final, el qual té un pes del 60 % de la nota de l’assignatura i en el que caldrà obtenir un 4,5 de nota mínima per tal de que puga fer mitja amb l’avaluació continua. La nota mitjana final de l’assignatura, obtinguda com la mitjana ponderada entre la d'avaluació contínua i l'examen final, haurà de ser superior a 5 punts per considerar l’assignatura aprovada.

En segona convocatòria, l’avaluació continua realitzada en la convocatòria anterior no serà recuperable, pel que es mantindrà la nota de la convocatòria anterior (només al llarg d’un mateix curs ja que en cursos posteriors caldrà repetir l’avaluació continua). A més, es tornarà a contar amb un examen final, amb pes igualment del 60 % del total, en el que caldrà obtenir de nou un 4,5 de nota mínima per tal de que puga fer mitja amb l’avaluació continua. La nota mitjana final de l’assignatura serà, de nou, la obtinguda com la mitjana ponderada entre la d'avaluació contínua prèvia i la del nou examen final, i aquesta haurà de ser també superior a 5 punts per considerar l’assignatura aprovada.

L’estudiantat es considerarà presentat en qualsevol d’aquestes dues convocatòries únicament si es presenta a l’examen final. És donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que haja realitzat l’examen final, el qual vindrà determinat pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s’especifique a la guía docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

Finalment, senyalar que en la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis només es podrà superar l'assignatura si s'obté en ella una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final, així com en l’avaluació global. Aquesta correspon en un 60% a l'examen final corresponent aquesta convocatòria i en un 40% a l'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que l'estudiant va cursar l'assignatura.