Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura serà imprescindible haver assistit a les sessions de laboratori, realitzar les pràctiques i entregar les memòries. La nota de les memòries forma part de l'avaluació contínua .Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10, tant en l'examen (40%) com en l'avaluació contínua (60%). Per a l'avaluació de les competències transversals ENAEE CT2 i  CT5 s'omplirà una rúbrica (veure fitxes CT2-EQ1025- N12 i CT5-EQ1025- N12) . El valor de cada rúbrica ponderarà en un 10% sobre el 60% d'avaluació contínua, és a dir contribuirà en 1 punt sobre 10 a la nota global de l'assignatura.

b) Per a presentar-se a l'examen és necessari haver assistit a totes les sessions de laboratori, realizat totes les pràctiques, haver entregat les memòries i haver obtingut una nota mitjana de 5 sobre 10 en les memòries. 

    b1) L'alumne que, complint les condicions anteriors, decidisca no presentar-se a l'examen teòric, rebrà la nota de NO PRESENTAT, tant a la primera convocatòria com a la segona, si també decidix no presentar-se.

    b2) Si la nota mitjana de les memòries és inferior a 5 sobre 10 en la primera convocatòria, la nota en dita convocatòria serà SUSPENS 2,5, sense opció de presentar-se a l'examen teòric. La nota de les memòries podrà recuperar-se abans de la segona convocatòria de l'assignatura, en les condicions establides a l'Aula Virtual d'EQ1025. Si l'estudiant recupera la nota de les memòries, podrà presentar-se a l'examen de la segona convocatòria. Si no recupera la nota de les memòries o decidix no presentar-se a l'examen de la segona convocatòria, la seua nota en la dita convocatòria serà NO PRESENTAT.

   b3) El alumnes que abandonen l'assignatura després d'haver assistit a algunes sessions o no hagen assistit a totes elles, rebran la nota de SUSPENS 2,5 en la primera convocatòria i de NO PRESENTAT en la segona.

c) Les notes de l'avaluació contínua es mantenen únicament per a les dues convocatòries del mateix curs acadèmic. En el cas que s'haja suspés l'avaluació contínua, en la segona convocatòria podrà recuperar-se seguint les directrius que s'especifiquen en les normes de l'assignatura que es troben en l'Aula Virtual. En qualsevol cas, serà imprescindible haver assistit a les sessions de laboratori.

d) En la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis, es realitzaran dos exàmens independents, un dels quals correspondrà a l'avaluació contínua (60%) i l'altre a l'examen final (40%) . Donat el caràcter pràctic d'esta assignatura, és obligatori haver-la cursat prèviament, fent les sessions de laboratori i presentant les memòries, per a poder presentar-se als exàmens.