MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Informe Mestre-Supervisor

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

Aspectes generals

a)      L’assistència és obligatòria per a tot l’estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar les faltes d’assistència o les absències en horari escolar. La coordinació estudiarà, no obstant això, els casos que requerisquen un tractament especial.

b)      Es permetrà un màxim de tres dies d’absència justificada. A partir del quart dia caldrà recuperar tot el temps.

c) Es considera NO PRESENTAT, als i les estudiants que no assisteixin a les pràctiques i no presentin la memòria.

d)     La qualificació final tindrà en consideració els següents aspectes:

L’adquisició de les competències del punt.1, l’informe global del supervisor o supervisora (50%), la programació-memòria entregada al tutor o tutora en el termini que haja establert i el seguiment de les sessions de tutorització (50%).