MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

450 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 180
Hores presencials Hores no presencials

Competències

P01 - Conèixer formes de col·laboració amb els distints sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació en l’aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

P04 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

P06 - Participar en les propostes de millora en els distints àmbits d’actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants de 6-12 anys.

PM1 - Adquirir un coneixement pràctic de l’aula de música i de la seua gestió.

PM2 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d’ensenyament i aprenentatge per mitjà del domini de tècniques i estratègies necessàries pròpies de l’educació musical.

PM3 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula de música i del centre.

PM4 - Conèixer la diversitat de recursos didàctics de la música, tant d’aula, com externs, per a l’ensenyament/aprenentatge dels continguts d’aquesta matèria i els criteris per a decidir com i quan utilitzar-los i adaptar-los a la diversitat d’alumnes i situacions.

PM5 - Ser sensible a l’interès dels alumnes i capaç d’utilitzar els recursos adequats per a motivar-los en l’aprenentatge musical i fomentar en els alumnes una actitud favorable envers la musica.

PM6 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d’utilitzar-se en els processos d’ensenyament/aprenentatge de les activitats musicals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge