MP1041 - Pràcticum II (menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica
2. La programació (I): Plantejament d'objectius, continguts i
competències
3. La programació (II): La temporalització
4. La programació (III): Activitats
5. La programació (IV): Recursos didàctics i metodologia
6. La programació (V): L'avaluació
7. La programació (VI): Anàlisi i valoració
8. Valoració i conclusions personals
9. Bibliografia i altres recursos
10. Aspectes formals de la memòria