MP1041 - Pràcticum II (menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

- Observar i analitzar el centre i la classe.

- Participar, activament o com a simple  observador o observadora, en les reunions o sessions de  treball dels equips docents, si aquests ho  consideren convenient.

- Estudiar els programes i objectius de  diverses publicacions referents als nivells  i cicles en què es duen a terme les pràctiques.

-Planificar i desenvolupar progressivament  unitats temàtiques, sota la supervisió del  mestre o mestra. És preceptiu realitzar aquesta  tasca i entregar al tutor o  tutora una programació d'aquesta fase.