MP1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Autoria dels TFG: l'estudiant o l'estudianta

El TFG l’ha d’elaborar de manera autònoma cada estudiant o estudianta. Només en els casos en els quals en aquests treballs s’haja definit com a competència que s’ha d’adquirir el treball en grup, hi ha la possibilitat de col·laboració entre més d’un estudiant o d'una estudianta.

  • Comissió de coordinació dels TFG: els coordinadors i les coordinadores

La Comissió de Coordinació de TFG gestionarà tot el procés relatiu als TFG, i assegurarà l’aplicació d’aquesta normativa, vetllarà per la qualitat dels treballs i garantirà l’homogeneïtat pel que fa a les exigències per a l’elaboració  dels treballs.

  • Tutela dels TFG: el tutor o la tutora del TFG

Cada alumne o alumna tindrà un tutor o una tutora del TFG. Aquest tutor o tutora del TFG serà un docent o una docent del GMI i/o del GMP.

El tutor o la tutora s’assignarà al principi del curs natural en el qual l’alumne o l'alumna es matricule dels crèdits del TFG, i es mantindrà durant aquest curs acadèmic.

El tutor o la tutora de TFG actuarà per a dinamitzar i facilitar l’aprenentatge al llarg de tot el procés d’elaboració del TFG. És a dir, serà responsable d’exposar a l’estudiantat les característiques del TFG, d’assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’emetre una avaluació del treball que haja tutelat.

  • Comissió d’Avaluació: professorat avaluador extern

Un professor o professora, extern a la tutela de cada treball, participarà en el procés d’avaluació i qualificació dels TFG. Aquesta figura serà, a ser possible, un docent de la mateixa àrea o àrea afí de coneixement del tutor o de la tutora del treball.

Els aspectes metodològics i les funcions de cada persona implicada en el TFG queden ampliats i definits d’una manera més completa i actualitzada al curs actual en el document del Treball de Final de Grau.