Sistema d'avaluació

Informe Mestre-Supervisor

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

Aspectes generals

a) L'assistència al centre de pràctiques és obligatòria per a tot l'estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar totes les faltes o absènciesS'hauran de recuperar totes les absències, sense allargar l'estada més enllà del que recull el document de pràctiques.

b) Es permetrà un màxim de tres dies d'absència justificada, seguint els mateixos criteris que s'apliquen en l'àmbit laboral (no es consideren justificades les reunions amb el tutor de TFG o de Pràcticum). Per a més informació sobre les absències, cal consultar la taula de conseqüències davant incidències durant el pràcticum que es pot trobar en aquest mateix apartat.

c) La valoració de l'adquisició de les competències del punt 4 es farà a partir de l'avaluació de l'informe del supervisor, la participació en seminarios i l'avaluació del tutor en el termini establert. Esta informació es presenta detallada al Document de Pràctiques.

 

d) Si hi ha un informe negatiu per part de supervisor/a, tutor/a o coordinador/a de pràctiques, o s'incompleix alguna de les directrius del Document de Pràctiques per a un funcionament correcte en el centre, es podria interrompre el període de l'estada en pràctiques. Davant aquesta situació, la qualificació de l'assignatura seria de suspens.Tipus de proves i qualificació:


La qualificació final del Pràcticum serà la següent:


Tipus de prova

Ponderació

Mestre-Supervisor: Informe (Annex del Document de Pràctiques )

50

Tutor UJI:

Memòries i informes de pràctiques Participació en Seminaris i / o Tutories que el professorat organitza per als seus estudiants presentat aquests evidències mitjançant l‘AV. El tutor podrà valorar aquest apartat fins a un 20% 

50

 

100

 

Les notes parcials es puntuaran sobre 10 i per obtenir la nota final s’aplicarà la ponderació establerta, sempre que estiguen totes aprovades (nota igual o major que 5). 


El/la Tutor/a-UJI determinarà, a més de la valoració de la memòria de pràctiques, les tasques i activitats en les quals l’estudiant ha de participar per valorar el 50% de la nota de Pràcticum que té assignada.


La condició de no presentat es donarà si l'alumne/a no acudeix al centre educatiu durant el període presencial o si no presenta la memòria de pràctiques al seu tutor/a UJI en el termini establert.


El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia en les activitats d'avaluació, fins a un màxim de 0'1 punts per falta.


Conseqüències davant incidències durant el pràcticum:


Incidències

Conseqüències

L’estudiantat té relació familiar en qualsevol grau o relació de servei amb el supervisor/a o centre. Sempre que es provara engany. 

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

L’estudiantat realitza més de 3 absències justificades, per causes de força major,  durant el període del Pràcticum.

 

Caldrà recuperar totes les absències justificades a partir de la quarta, fins a un màxim de cinc dies. A partir de huit faltes justificades, cada falta descomptarà 1 punt de la nota final. 

Els casos sobrevinguts (a excepció dels laborals) s’estudiaran individualment.

L’estudiantat acumula una o més absències no degudament justificades durant el període del Pràcticum.

Es descomptaran 1,5 punts per cada falta no justificada. 

A partir de la 4.ª falta: 

- Paralització  del Pràcticum. 

- Qualificació: 0

L’estudiantat incompleix part de l’horari laboral del Mestre/a supervisor/a en el període del Pràcticum. 

  • Es sol·licitarà informe del centre explicant el seu incompliment.

  • El tutor/a donarà audiència a l'alumne/a.

Es descomptaran 0,5 punts per cada incompliment. 


L’estudiantat incompleix les directrius per a un adequat funcionament dins del centre de pràctiques.

  • Es sol·licitarà informe de centre explicant el seu incompliment.

  • El tutor/a donarà audiència a l'alumne/a.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

Informe negatiu per part del supervisor i/o de la direcció del centre per conducta inapropiada de l’estudiantat.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

S'estudiarà l'obertura d'un procediment disciplinari.

L’estudiantat no aporta la documentació requerida o l’aporta fora del termini establert a la plaça nominativa.

Desestimació de la sol·licitud i selecció de plaça en període ordinari.

L’estudiantat rebutja una plaça nominativa.

Selecció de plaça en període ordinari.

L’estudiantat incompleix l'horari presentat a la plaça nominativa.

Paralització del Pràcticum.

Qualificació: 0.

L’estudiantat acumula una o més absències no degudament justificades als seminaris del Pràcticum.


Es descomptaran 1,5 punts per cada falta no justificada. 

A partir de la 4ª falta: 

- Paralització  del Pràcticum. 

- Qualificació: 0

L’estudiantat acumula una o més absències justificades als seminaris del Pràcticum.

Caldrà recuperar totes les tasques realitzades durant les absències. A partir del 25% d’absències, cada absència descomptarà 1 punt de la nota final.  

Els casos sobrevinguts (a excepció dels laborals) s’estudiaran individualment.