Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

450 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 140
Hores presencials Hores no presencials

Competències

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la seua gestió.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació en l’aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i la convivència.

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d’ensenyament i aprenentatge per mitjà del domini de tècniques i estratègies necessàries.

P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.

P05 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P06 - Participar en les propostes de millora en els distints àmbits d’actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.

P08 - Conèixer formes de col·laboració amb els distints sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

P09 - Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge