MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d’escriptura

DD13 - Conèixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l’etapa.

DD16 - Conèixer els principis bàsics per a l’ensenyament del català com primera i segona llengua en contextos multilingües.

DD17 - Reconéixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal

DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació a la lectura i a l’escriptura

DD19 - Conèixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils.

DDUJI34 - Conèixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari a l’aula d’educació infantil

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge