MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Com a nucli fonamental de l'assignatura, l'alumnat ha de realitzar i presentar un projecte d'innovació educativa.

A partir de les diferents fases del projecte es desenvoluparan els continguts i el temari.

El projecte es posarà en marxa en un contexte real sempre que s'haja superat l'avaluació previa davant d'un tribunal. Un resum oral del projecte haurà de ser en anglés.

El projecte, juntament els resultats de la posada en marxa es redactarà com un article científic que inclourà un "abstract" en anglés.

De manera complementària es realitzaran tallers i activitats a l'aula a través de l'aula virtual, els quals estaran subjectes a avaluació.

L'alumnat que no assistisca a classe ha de realitzar totes les activitats dins del termini estipulat en el calendari de l'assignatura al principi de curs i que es publicarà en l'aula virtual.