MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB24 - Dominar les tècniques d’observació i registre.

FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.

FBUJI45 - Conèixer instruments per a comunicar resultats de l’avaluació a les diferents audiències implicades (pares, alumnes, companys, etc.).

FBUJI46 - Participar en projectes d’investigació relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, introduint propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l’aprenentatge a través d’activitats amb sentit per a l’alumnat d’estes edats.

FBUJI48 - Ser capaç d’utilitzar l’avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la seua pròpia formació.

FBUJI49 - Ser capaç d’utilitzar l’observació sistemàtica com a principal instrument d’avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge