Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1025 - Gestió Econòmica i Personal

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució de casos

30%

Projectes

15%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en un examen teòric final, el qual representarà el 40% de la nota final. En este, s'exigirà una nota mínima de 5 punts sobre 10. També es podrà complementar esta nota amb alguna prova d'avaluació contínua. Quan l'alumnat realitze aquest examen teòric s'entendrà que s'ha presentat a la convocatòria. El 60% restant, de caràcter pràctic, consistirà en la realització de casos i presentacions de projectes per part de l'alumnat. En ambdós parts, examen teoric i part pràctica, cal logar un 5 sobre 10 per a aprovar.

Totes les activitats pràctiques són obligatòries i avaluables de manera contínua durant el curs. No obstant això, són recuperables, és a dir, aquells alumnes que hagin suspès o no hagin realitzat almenys el 80% de les activitats pràctiques de classe, podran realitzar un examen pràctic sobre aquestes activitats, tant en primera com en segona convocatòria.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.