Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

- Prova escrita: 80% de la nota final.

 

- Elaboració de treballs acadèmics: 20% de la nota final

La prova escrita consistirà en un examen de treinta i cinc preguntes tipus test i una  pregunta a desenvolupar escollides entre quatre. El qüestionari test és de quatre respostes possibles i només una de vàlida, restant 0,25 per cada resposta errònia. Aquesta prova suposarà siete punts. La  pregunta de desenvolupament suposarà un punt  fins a completar els vuit punts que componen aquesta prova.

L'avaluació pràctica es puntua sobre 2 punts i és el 20% de la nota final. Es proposarà durant el curs un treball acadèmic, de contingut pràctic, de patologia forense i un seguit de preguntes associades per realitzar un informe pericial que serà lliurat abans del dia de l'examen escrit.

 

Així doncs, el 70% de la nota l'aporta l'examen de test; el 10% l'examen de pregunta de desenvolupament i 20% el treball acadèmic.

 

Cal almenys obtenir la meitat de la puntuació en cadascuna de les tres proves per ponderar els resultats d'examen test, desenvolupament i treball acadèmic, tal com s'ha exposat abans. La nota final és sobre 10 punts i es considerarà aprovat a qui superi el 5.