Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

PRIMERA PART: FONAMENTS DEL SISTEMA PENAL: CONCEPTE, PRINCIPIS, FONTS I LÍMITS

 

Tema 1. El Dret penal.

1. Introducció. El Codi penal de 1995: Antecedents i reformes legislatives.

2. Definició.

3. Naturalesa.

4. Relacions amb altres branques del Dret i amb la criminologia.

 

Tema 2. Fonts del Dret penal.

1. Fonts legals.

2. Fonts extralegals.

 

Tema 3. El ius puniendi i Principis penals: Principi de legalitat.

1. El seu significat.

2. Regulació positiva.

 

Tema 4. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (I).

1. Principi del fet.

2. Principi de ofensivitat.

3. Principi de culpabilitat.

 

Tema 5. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (II).

1. Principi de prohibició d'excés o proporcionalitat en sentit ampli.

2. Principi de resocialització.

3. Principi d'humanitat de les penes.

 

Tema 6. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (III).

1. Principi d'igualtat.

2. Principi de presumpció d'innocència.

 

Tema 7. El Ius puniendi i Principis penals: Principi ne bis in idem.

 

Tema 8. Concurs aparent de lleis penals.

1. Conflicte de lleis en general.

2. Concurs de lleis penals.

3. Regles de solució.

 

Tema 9. La interpretació de la llei penal.

 

Tema 10. Límits temporals a la llei penal.

1. Vigència i eficàcia.

2. Retroactivitat i irretroactivitat de les lleis penals.

 

Tema 11. Límits espacials a la llei penal.
1. Principi de territorialitat.
2. Excepcions. Dret penal internacional. Extradició i asil.
 
Tema 12. Límits personals a la llei penal.
1. Inviolabilitats.
2. immunitats.
3. Exempcions.
 
 
SEGONA PART: TEORIA JURIDICA DEL DELICTE
 
 
A. PRESSUPOSTOS
 
Tema 13. Plantejament general.
1. Definició de delicte.
2. Classificació dels delictes.
 
Tema 14. La norma penal.
1. Estructura i funció de la norma.
2. Contingut de la norma penal: la norma com a directiva de conducta que incorpora una pretensió de validesa.
 
Tema 15. Estructura de la teoria jurídica del delicte. Visió de conjunt.
1. Introducció.
2. Estructura de la teoria jurídica del delicte. La circularitat del mètode.
                  a) El delicte com a acció: la tipicitat.
                  b) El delicte com a infracció de llei: l'antijuridicitat.
                  c) El delicte com a retret: la culpabilitat.
                  d) El delicte com a acció punible: la punibilitat.
 
 
B. FONAMENTS DE LA RESPONSABILITAT PENAL
 
Tema 16. L'acció.
1. Qüestions Generals. Especial referència a la concepció significativa de l'acció.
2. La conducta humana i supòsits d'absència d'acció.
3. Modalitats de conducta:
                  a) Acció.
                  b) Omissió.
                  c) Comissió per omissió.
 
Tema 17. Acció i causalitat.
1. Causalitat i delictes de resultat.
2. Les diferents concepcions sobre el problema de la causalitat.
                  a) Acció i causació.
                  b) Acció i atribució. Especial referència a la teoria de la imputació objectiva.
3. Noves perspectives: la causalitat com a moment intern de l'acció típica.
 
Tema 18. Acció i intenció.
1. Intenció subjectiva i intencionalitat objectiva / intenció i sentit de l'acció.
2. Els elements subjectius com a elements que determinen el sentit d'una acció.
 
Tema 19. Fases de realització de l'acció típica (Iter criminis).
1. Actes preparatoris.
2. Formes imperfectes.
3. Consumació.
 
Tema 20. Subjectes.
1. El subjecte actiu:
2. El subjecte passiu.
3. Autoria i participació.
 
Tema 21. L'antijuridicitat.
1. Concepte: la contravenció de la norma com a directiva de conducta.
2. Bé jurídic i principi de ofensivitat.
                  a) Concepcions materials.
                  b) Concepció procedimental: el bé jurídic com a justificació del càstig.
3. Tipus de lesió i tipus de perill.
 
Tema 22. La culpabilitat.
1. Concepte i fonament.
2. Funció.
 
Tema 23. La imputabilitat.
1. Concepte.
2. Actio liberae in causa.
 
Tema 24. El dol.
1. Concepte i contingut.
2. Classes.
 
Tema 25. La imprudència.
1. Concepte i contingut.
2. Classes.
 
Tema 26. La necessitat de pena: la punibilitat
1. Concepte, funció i fonament.
2. Contingut.
 
 
C. SUPÒSITS D'EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT PENAL
 
Tema 27. Causes d'exclusió de la responsabilitat penal.
1. Concepte i naturalesa jurídica.
2. Classes.
 
Tema 28. La legítima defensa.
1. Concepte.
2. Requisits legals.
 
Tema 29. El compliment d'un deure, exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec.
1. Concepte.
2. Requisits legals.
 
Tema 30. El consentiment de la víctima.
1. Concepte i abast.
2. Naturalesa: exclusió de la rellevància / exclusió de la il·licitud.
Tema 31. L'estat de necessitat.
1. Concepte.
2. Classes.
3. Requisits legals.
 
Tema 32. La por insuperable.
1. Concepte.
2. Requisits legals.
 
Tema 33. Causes d'inimputabilitat.
1. La inimputabilitat: concepte, fonament i conseqüències.
2. Causes d'inimputabilitat:
                  a) alteracions psíquiques.
                  b) intoxicació plena.
                  c) alteracions en la percepció.
                  d) minoria d'edat.
 
Tema 34. L'error i el cas fortuït.
1. Concepte d'error.
2. Classes d'error.
                  a) Error de tipus.
                  b) Error de prohibició.
3. Concepte de cas fortuït.
 
Tema 35. Causes d'exclusió de la pena.
1. Concepte i fonament.
2. Causes genèriques d'exclusió de la pena (art. 130 CP).
3. Causes específiques d'exclusió de la pena:
                  a) Excuses absolutòries.
                  b) Condicions objectives de punibilitat.
                  c) Requisits de procedibilitat.
 
 
TERCERA PART: CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DEL DELICTE
 
Tema 37. La pena.
1. Justificació.
2. Concepte.
3. Funció i fins.
 
Tema 38. Classes de pena.
1. Penes corporals.
2. Privatives de llibertat.
3. Privatives de drets.
4. Multa.
 
Tema 39. La determinació de la pena (I).
1. Regles generals.
2. Fases.
3. Supòsits especials. Concurs de delictes. Delicte continuat i delicte massa.
 
Tema 40. La determinació de la pena (II).
1. Teoria general de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
2. Atenuants.
3. Agreujants.
4. Mixta.
 
Tema 41. Formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat.
1. Suspensió i substitució.
2. Llibertat condicional.
 
Tema 42. Altres conseqüències jurídiques del delicte.
1. Comís.
2. Altres conseqüències.
3. La responsabilitat civil.
4. Costes processals.
 
 
QUARTA PART: RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES
 
Tema 36. Actuacions en nom d'un altre i responsabilitat penal de les persones jurídiques.
1. Actuacions en nom d'un altre.
2. Conseqüències accessòries per a ens sense personalitat jurídica.
3. Règim legal de la responsabilitat legal de les persones jurídiques.
   a) Pressupostos de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
   b) Penes i altres conseqüències jurídiques imposables a les persones jurídiques.
 
 
CINQUENA PART: PERILLOSITAT I MESURES DE SEGURETAT
 
Tema 43. Estat perillós i mesures de seguretat.
1. Sistemes.
2. La perillositat criminal.
3. Mesures de seguretat: concepte i classes.
4. Aplicació de les mesures de seguretat.
 
 
SISENA PART: DRET PENAL DEL MENOR
 
Tema 44. El sistema penal de menors: La LO 5/2000, de 12 de gener (LORPM).
1. Principis polític-criminals de la LORPM.
2. Procediment per exigència de responsabilitat penal del menor.
3. Conseqüències jurídiques: Mesures.