DR1051 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En l'empresa o entitat col·laboradora sempre haurà d'existir una persona encarregada d'atendre a l'estudiant, orientar-li,  Fer un seguiment de les seues pràctiques i responsabilitzar-se de la seua formació durant la seua permanència en l'entitat. Esta persona rep el nom de supervisor o supervisora d'empresa”. Haurà d'estar en contacte amb el Professor(a)-Tutor(a) i informar este sobre les activitats que realitza l'alumne en l'empresa o entitat col·laboradora. Es tracta d'establir una relació triangular entre l'estudiant, el supervisor(a) d'empresa i el professor(a) tutor (a) d'Universitat. Mentre s'estan realitzant les pràctiques, l'estudiant té l'obligació d'assistir periòdicament a les entrevistes de tutorizaciónespecíficament establides pel Professor(a)-Tutor(a). En les dites entrevistes el Professor(a)-tutor(a) d'Universitat realitzarà una labor de seguiment de les activitats de l'estudiant en l'empresa o entitat col·laboradora, i resoldrà els problemes que plantegen els alumnes en relació amb el funcionament i desenrotllament de les pràctiques. El Professor(a)-Tutor(a) és la persona responsable de l'avaluació i qualificació de l'assignatura de pràctiques.

·         Casos excepcionals:

1. Exempció de Practiques Externes

Quan l'alumne (a) ja estiga incorporat al món laboral per mitjà de beca o contracte laboral, o ho haja estat durant l'últim any,  Podrà sol·licitar l'exempció de pràctiques externes si compleixen els requisits següents:

. En el seu treball realitzen tasques semblants a aquelles que es realitzen en les estadesen pràctiques

.La beca o contracte ha estat vigent durant, almenys, sis dels últims dotze mesos, o està encara vigent i la seua duració cobreix com a mínim les hores corresponents a l’estadaen pràctiques (245 hores).

.En el moment de començar la beca o contracte laboral es compleixen els requisits establits per a l'assignatura "pràctiques externes"

. No podran acollir-se al règim d'exempció els alumnes que hagen realitzat pràctiques extracurriculars (organitzades, gestionades i coordinades per la FUE - Universitat Jaume I Empresa)

2. TreballAcadèmicament Dirigit

Quan l'estadaen pràctiques no es puga realitzar per causes justificades, els crèdits assignats a estes poden superar-se per mitjà de la realització d'un treball acadèmicament dirigit (TAD), amb l'autorització prèvia de la Comissió de Titulació. L'alumne (a) haurà de presentar una sol·licitud motivada i el coordinador deurà assignarà un tutor (a) amb crèdits de POD perquè assumisca la direcciódel TAD

3. Reconeixement i Transferència de crèdits

D'acord amb la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis universitaris de graus i màster aprovades pel Consell de Govern.