Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1051 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

80%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Criteris de superació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura "pràctiques externes" correspon fonamentalment (en un 80%) al professor(a)-tutor(a) que s'assignarà a cada alumne en el moment d'iniciar les seues pràctiques. En la qualificació final, els Professors-Tutors hauran de tindre en compte els criteris següents:

1r.- Realització efectiva de les pràctiques. L'alumne(a) ha de realitzar 240 hores presencials en l'empresa o entitat col·laboradora.

2n.-Obligatorietat d'assistència a les entrevistes amb el tutor(a). L'alumne(a)  Acordarà amb el professor(a)-tutor(a) una seqüència d'entrevistes de tutorizacióna l'inici de les pràctiques i assistirà a les mateixes en les dates acordades 

3.- Entrega d'una memòria de pràctiques. El professor(a)-tutor(a) acordarà amb l'alumne(a) els criteris per a la realització d'una memòria de pràctiques. L'esquema, el contingut i l'extensió de la memòria es fixaran entre l'alumne(a) i el professor(a)-tutor(a). En la memòria, l'alumne(a) haurà de detallar les activitats dutes a terme durant l'estadaen pràctiques i extraure unes conclusions o dur a terme una valoració personal sobre les mateixes. L'extensió de la memòria haurà de ser adequada i proporcionada als crèdits de l'assignatura.

4.- Entrega d'informes de pràctiques: L'alumne(a) haurà d'entregar-lial professor(a)-tutor(a) un informe elaborat pel supervisor(a) de l'empresa o entitat col·laboradora al finalitzar les seues pràctiques

  La realització efectiva de les pràctiques en l'empresa o entitat col·laboradora, l'assistència a les entrevistes de tutorizaciónfixades pel tutor(a) i l'entrega de la memòria de pràctiques, són condicions necessàries per a APROVAR l'assignatura.

5t.- Informe del supervisor(a) de l'empresa o entitat col·laboradora: El Professor(a)-­Tutor(a) a l'hora de qualificar l'alumne haurà de tindre present l'informe i qualificació que emet el supervisor(a) de l'empresa o entitat col·labora. (20% de l’avaluació final). En les entrevistes i conversacions mantingudes amb el supervisor(a) de l'empresa, el Professor(a)-Tutor(a) pot formar-se una opinió més encertada sobre l'actitud i coneixements de cada alumne(a).

El Professor(a)-Tutor(a) avaluarà i qualificarà en funció dels epígrafs anteriors (1 a 5t) i en atenció a les característiques i circumstàncies particulars de cada alumne(a), açò és:

a) Regularitat en l'assistència a les entrevistes de tutorización (cal recordar el caràcter obligatori que tenen les mateixes. La falta d'assistència injustificada implica no superar l'assignatura de pràctiques externes).

b) L'aptitud, interés i comportament que ha posat de manifest l'alumne en les entrevistes de tutorización. Amb caràcter opcional, el Professor-Tutor, dins de la dinàmica de les seues tutories, podria realitzar algun tipus d'exercicis pràctics de caràcter formatiu per als estudiants que li poguera servircom un element més a tindre en compte a l'hora de qualificar els seus alumnes.