Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1037 - Fonaments Romanístics del Dret de Successions

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

40%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Resolució de casos

10%

Mapa conceptual

10%

Criteris de superació

 

A)  Es valorarà :

1-  Assistència a classe. Al tractar-se de classes plantejades a manera d'introducció de coneixements per a la posterior realització d'un treball, es valorarà i controlarà l'assistència a les mateixes amb un control de firmes. ( fins a 40 punts)

2- Assistència a Seminaris i realització  Del treball ( ( fins a 40 punts)

3- Exposició del treball ( fins a 10 punts).

4- Assistència a l'exposició dels treballs de la resta de companys i  Plantejament de qüestions suscitades pel treball per part de la resta d'alumnes. ( fins a 10 punts).

B) Proves necessàries per a considerar-se presentat a la convocatòria:

1- Assistència a les classes teòriques i exposicions dels treballs.

2- Elaboració d'un treball sobre la matèria proposada i presentació del mateix ant la resta d'alumnes.

  Les activitats no seran recuperables