Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1017 - Dret Mercantil I

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

SECCIÓ PRIMERA: INTRODUCCIÓ

 

 

Lliçó 1a. L'origen i l'evolució històrica del dret mercantil

 

I. El Dret mercantil anterior a la codificació:

1. El “ius mercatorum” en la Baixa Edat Mitjana.

2. El Dret mercantil en l'Edat Moderna.

 

II. El Dret mercantil en la codificació vuitcentista:

1. El Codi de Comerç francès de 1807 i la doctrina dels actes de comerç.

2. L'extensió del model objectiu en la codificació espanyola: el Codi de Comerç de 1829 y el Codi de Comerç de 1885.

 

 

Lliçó 2a. El concepte i les tendències actuals del Dret mercantil

 

I. El concepte de Dret mercantil en el Dret espanyol:

1. El Dret mercantil del Codi de Comerç de 1885.

2. Aproximació al concepte de dret mercantil.

 

II. Tendències en l'evolució del Dret mercantil:

1. La tutela del consumidor.

2. La desregulació.

3. La unificació del Dret mercantil internacional (remissió).

 

III. Les matèries que comprèn el Dret mercantil i les competències dels jutges del mercantil.

 

 

Lliçó 3a. Les fonts del Dret mercantil

 

I. La legislació mercantil:

1. El Codi de Comerç i la legislació especial: la "descodificació" i la “recodificació”.

2. La legislació mercantil i l'organització territorial de l'Estat.

 

II. Els usos de comerç.

 

III. El dret comú.

 

IV. La unificació del Dret mercantil en l'àmbit internacional i en l'àmbit europeu.

 

 

SECCIÓ SEGONA. L'EMPRESA I L'EMPRESARI

 

 

Lliçó 4a: L'empresari

 

I. L'empresari mercantil:

1. Concepte d'empresari.

2. Empresari i comerciant en el Codi de Comerç.

3. Les zones limítrofes del concepte d'empresari: agricultors i ramaders, artesans i professionals liberals.

 

II. Classes d'empresaris mercantils: empresaris individuals i socials; xicotets i grans empresaris; empresaris privats i públics.

 

III. Capacitat, incompatibilitats i prohibicions. La inhabilitació del concursat. L'empresari estranger.

 

IV. La responsabilitat de l'empresari:

1. Idees generals.

2. La tendència a la limitació. El règim de les societats anònimes i limitades unipersonals. L'emprenedor de responsabilitat limitada.

3. La tendència a l'objectivació i la responsabilitat de l'empresari fabricant.

 

V. L'exercici del comerç per persona casada.

 

VI. L'estatut jurídic de l'empresari (remissió).

 

 

Lliçó 5a: L'empresa

 

I. L'empresa:

1. Concepte d'empresa.

2. Elements que la integren.

3. Naturalesa jurídica.

4. Establiment principal i sucursals.

 

II. L'establiment mercantil com a objecte de negocis jurídics:

1. La compravenda de l'establiment: unitat negocial i pluralitat obligacional; distinció de supòsits afins; obligacions d'entrega i de sanejament; prohibició de competència; pagament del preu; crèdits, deutes i contractes pendents.

2. L'arrendament de l'establiment mercantil.

3. L'usdefruit de l'establiment mercantil.

4. La hipoteca de l'establiment mercantil.

5. La transmissió mortis causa de l'establiment mercantil.

 

 

Lliçó 6a. Obligacions professionals de l'empresari: la comptabilitat

 

I. Sentit del deure de comptabilitat.

 

II. Règim jurídic:

1. Fonts.

2. Subjectes obligats.

 

III. Comptabilitat formal. Llibres obligatoris i facultatius; legalització, administració i conservació; els llibres de comptabilitat en el procés: comunicació, exhibició i valor probatori; sancions per incompliment de les obligacions en matèria de comptabilitat.

 

IV. Comptabilitat material. Els comptes anuals dels empresaris: composició; principis que presideixen la seua redacció (el principi de “imatge fidel”). La verificació dels comptes anuals. El depòsit dels comptes. Règim especial de comptabilitat dels grups de societats i de les societats de capital (remissió).

 

 

Lliçó 7a. Obligacions professionals de l'empresari: la publicitat registral.

 

I. El Registre Mercantil. Noció, funció econòmica i caràcters generals.

 

II. El Registre Mercantil en el Dret espanyol:

1. Organització:

a) Registres territorials.

b) Registre Mercantil Central.

2. La inscripció en el Registre Mercantil.

a) Contingut de la inscripció: subjectes obligats; objecte (actes susceptibles d'inscripció i obligatòriament inscriptibles).

b) Procediment: sol·licitud d'inscripció; forma documental que ha de revestir el fet o acte que es pretén inscriure; la qualificació del registrador.

 

III. La publicitat registral i els seus efectes:

1. Els efectes enfront de tercers: principi de publicitat material positiva i negativa.

2. Els efectes de la publicació de l'acte inscrit en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil; supòsits de discordances.

3. Els efectes de la publicitat enfront de l'acte inscrit: presumpció d'exactitud i validesa de la inscripció; inscripcions declaratives i constitutives.

 

 

Lliçó 8a. Col·laboradors de l'empresari

 

I. Classes de col·laboradors: dependents i autònoms.

 

II. Col·laboradors dependents amb poder de representació:

1. La representació mercantil.

2. Consideració especial del factor: àmbit del seu poder de representació i limitacions del poder de representació enfront de tercers.

3. Representació directa i indirecta: efectes derivats de la "contemplatio domini" i règim del factor notori.

4. Extinció del poder.

5. Normes sobre alguns apoderats singulars

 

III. Col·laboradors autònoms (remissió).

 

 

SECCIÓ TERCERA. DRET DE LA COMPETÈNCIA I DRET DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL

 

 

Lliçó 9a. Ordenació econòmica i competència

 

I. El principi de lliure competència i l'economia de mercat: el model econòmic en la Constitució Espanyola.

 

II. Formació del Dret de la competència:

1. Evolució de les idees en la teoria i en la política econòmica.

2. La doble dimensió del Dret de la competència: vessant institucional (dret antimonopoli o antitrust) i vessant jurídico-privada (defensa de la competència lleial).

 

 

Lliçó 10a. El dret contra les restriccions de la competència (Dret antimonopoli o antitrust)

 

I. El Dret antimonopoli:

1. Evolució històrica: les seues funcions i l'objecte de protecció.

2. Fonts del Dret antimonopoli:

a) El Dret comunitari: dret originari i dret derivat.

b) El Dret espanyol: la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

c) Relacions entre el Dret comunitari i espanyol. El Reglament 1/2003.

3. Òrgans d'aplicació del Dret antimonopoli.

 

II. Les conductes prohibides i exempcions:

1. Les conductes col·lusòries:

a) Principi general de prohibició.

b) Àmbit subjectiu d'aplicació. La noció d'empresa.

c) Tipus de concertació: acords, decisions o recomanacions col·lectives, pràctiques concertades, conductes conscientment paral·leles.

d) La llista de conductes col·lusòries del TFUE i LDC.

2. La nul·litat dels acords col·lusoris.

3. Les exempcions de les conductes col·lusòries:

a) L'exempció individual.

b) Les exempcions per categories.

c) L'exempció per llei.

d) Les conductes de menor importància.

4. L'abús de posició dominant:

a) El concepte de posició dominant.

b) El mercat rellevant o de referència.

c) Principi general de prohibició de l'abús de posició dominant.

d) Llistat de conductes abusives del TFUE i LDC.

5. El falsejament de la lliure competència per actes de competència deslleial.

 

III. El control de les concentracions: fonts i procediments.

 

IV. El règim de les ajudes públiques.

 

V. Procediment i règim sancionador. Conseqüències administratives de les infraccions a la normativa concurrencial. Conseqüències civils: l'anomenada “aplicació privada del Dret de defensa de la competència”.

 

 

Lliçó 11a. La competència deslleial i la publicitat comercial

 

I. Repressió de la competència deslleial:

1. Evolució històrica.

2. Fonts de la regulació de la competència deslleial a Espanya.

3. El bé jurídic protegit.

 

II. L'acte de competència deslleial: estructura:

1. Àmbit d'aplicació i elements de l'il·lícit concurrencial.

2. La clàusula general.

3. La tipificació dels actes de conducta deslleial.

4. Competència deslleial i publicitat comercial.

5. Competència deslleial i ordenació del comerç detallista.

 

III. Accions derivades de la competència deslleial:

1. Classes, legitimació, prescripció.

2. Procediment.

 

IV. La publicitat comercial:

1. El concepte de publicitat i la seua delimitació enfront de figures afins: publicitat, propaganda i publicitat institucional.

2. El Dret espanyol de la publicitat.

3. La publicitat il·lícita.

4. Defensa davant de la publicitat il·lícita.

5. Els subjectes de la publicitat i la contractació publicitària.

6. L'autoregulació publicitària:

a) L'Associació Autocontrol.

b) El Codi de Conducta.

 

 

Lliçó 12a. El dret de la propietat industrial (I): les invencions industrials

 

I. Les patents:

1. Concepte i classes.

2. Règim jurídic: regulació nacional i internacional de les patents.

3. Requisits de patentabilitat.

4. Procediment de concessió.

5. Contingut del dret de patent.

6. Transmissió del titular de la patent: llicències contractuals; llicències obligatòries.

7. Nul·litat i caducitat.

8. La patent europea.

 

II. Models d'utilitat:

1. Notes caracteritzadores.

2. Règim jurídic.

 

III. El disseny industrial:

1. Concepte i distinció amb el model d'utilitat.

2. Règim jurídic: Dret espanyol i Dret comunitari.

 

IV. El secret industrial:

1. Concepte.

2. Protecció.

3. El contracte de transmissió de know-how.

 

V. La protecció dels productes semiconductors.

 

VI. La protecció de les obtencions vegetals.

 

 

Lliçó 13a. El dret de la propietat industrial (II): els signes distintius

 

I. Les marques:

1. Concepte i classes.

2. Signes aptes per a constituir marca i prohibicions de marca.

3. Procediment de concessió.

4. Contingut del dret de marca.

5. Copropietat, transmissibilitat i llicències.

6. Extinció de la marca.

7. La marca de la Unió Europea.

 

II. Altres signes distintius:

1. Nom comercial.

2. Rètol de l'establiment.

3. Denominacions geogràfiques.

 

III. Signes afins. Els noms de domini d'Internet.