Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

I. LA CORONA

Lliçó 1
LA PREFECTURA DE L'ESTAT
La Monarquia Parlamentària com a forma política de l'Estat. L'estatut personal del Rei. Les funcions del Rei. La successió a la Corona. La Regència i la tutela del Rei menor. La reina consort i el consort de la reina. La Casa del Rei.

II. LES CORTS GENERALS

Lliçó 2
L'ELECCIÓ DE LES CORTS GENERALS
El sistema electoral: qüestions generals. El sistema electoral del Congrés dels Diputats. El sistema electoral del Senat. Les fases del procediment electoral. Els recursos jurisdiccionals contra l'escrutini i la proclamació d'elegits.

Lliçó 3
LES CORTS GENERALS: L'ORGANITZACIÓ DE LES CÀMERES
Les Corts Generals i la seva funció al sistema. Un parlament bicameral. Les prerrogatives col·lectives de les càmeres. Lestatut dels parlamentaris. Les prerrogatives individuals. Lorganització de les Cambres: òrgans de govern i òrgans de funcionament. Els grups parlamentaris. La Diputació Permanent. El funcionament del parlament.

Lliçó 4
LES FUNCIONS LEGISLATIVA I FINANCERA DE LES CORTS
La funció legislativa: característiques. La iniciativa legislativa. El procediment legislatiu comú. Procediments legislatius especials. Sanció, promulgació i publicació de les lleis. La funció financera: la potestat tributària i pressupostària.

Lliçó 5
EL CONTROL PARLAMENTARI DEL GOVERN
Control parlamentari del govern i el seu significat constitucional. Diferències entre la funció de control i l'exigència de responsabilitat política del govern. Els instruments del control parlamentari. Els mecanismes d¿exigència de responsabilitat política del Govern: la moció de censura i la qüestió de confiança.

III. EL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ

Lliçó 6
EL GOVERN
Antecedents històrics. Composició del Govern. Estructura del Govern: el Consell de Ministres . El president del Govern. Òrgans de suport del Govern i el President . Els membres del Govern. Estatut dels membres del Govern. Formació i cessament del Govern. El funcionament del Govern: col·legialitat i presidencialisme.

Lliçó 7
FUNCIONS DEL GOVERN
Les funcions del Govern. Funció directiva: caràcters generals. La direcció de la política interior. La direcció de la política exterior. La direcció de la defensa de lEstat. La direcció de lAdministració civil i militar. La funció executiva. La potestat reglamentària.
 

IV. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lliçó 8
EL PODER JUDICIAL I EL MINISTERI FISCAL
La configuració constitucional del Poder Judicial. La funció jurisdiccional. L'Estatut del jutge : independència i imparcialitat. El Govern del Poder Judicial: el Consell General del Poder Judicial. Organització jurisdiccional de lEstat. El Ministeri Fiscal.

Lliçó 9
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (I). COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ
Justícia constitucional i tribunal constitucional . Característiques generals del model espanyol. El Tribunal Constitucional: composició. Organització i funcionament del Tribunal Constitucional. Competències.

Lliçó 10
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (II). PROCEDIMENTS
Els processos constitucionals i el dret processal constitucional. El control de constitucionalitat de les normes: aspectes generals. El recurs d'inconstitucionalitat. La qüestió d'inconstitucionalitat. El control previ dels tractats internacionals. El control previ dEstatuts dAutonomia. El control de normes fiscals forals. Les impugnacions de lart. 161.2 CE. El recurs de protecció. Els conflictes de competències. Els conflictes d atribucions. El conflicte en defensa de lautonomia local. Defensa de la jurisdicció del Tribunal Constitucional.

V. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT

Lliçó 11
L'ESTAT DE LES AUTONOMIES

Estat, comunitats autònomes i administració local. Lautonomia de nacionalitats i regions. Les bases constitucionals de lEstat de les Autonomies. Els Estatuts dAutonomia. Elaboració i reforma dels Estatuts dAutonomia. L'articulació de l'administració local a l'estat autonòmic.

Lliçó 12
LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES
Les línies generals del repartiment competencial. Competències exclusives i compartides. Les competències exclusives de lEstat. Les competències compartides(I): legislació i execució. Les competències compartides( II): bases i desenvolupament. Les competències compartides( III): altres supòsits. El desenvolupament del procés autonòmic pels Estatuts.

Lliçó 13
L'ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
Similituds i diferències respecte del model estatal. El poder legislatiu. Les Assemblees de les comunitats autònomes: sistema electoral, composició i funcionament. Els òrgans executius de les comunitats autònomes: nomenament. Composició i estructura de lexecutiu de les comunitats autònomes i estatut personal dels seus membres. Relacions de l'Executiu amb l'Assemblea. L'Administració de Justícia a les comunitats autònomes. Lorganització territorial interna de les comunitats autònomes. Competències autonòmiques en matèria dorganització territorial. Organització territorial i territoris forals. L'autonomia financera de les comunitats autònomes. El sistema general de finançament de les comunitats autònomes.
 

VI. DRET AUTONÒMIC VALENCIÀ

Lliçó 14
EVOLUCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FONTS DEL DRET I COMPETÈNCIES
Antecedents històrics. LEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana. Fonts de Dret. Les competències. Relacions amb l'Estat, les comunitats autònomes i la Unió Europea

 

Lliçó 15
EL SISTEMA DE DRETS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Els drets estatutaris: panoràmica general. Els drets estatutaris i el sistema de garanties estatutàries.

 

Lliçó 16
LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES VALENCIANES

Introducció. Les Corts Valencianes o les Corts. El president de la Generalitat Valenciana. El Consell. L'Administració de Justícia: el Tribunal de Justícia a la Comunitat Valenciana. Institucions comissionades per Les Corts:El Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes . Institucions consultives i normatives de la Generalitat: el Consell Valencià de Cultura, l' Acadèmia Valenciana de la Llengua , el Comitè Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu .