Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1012 - Obligacions i Contractes

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

DRET CIVIL II  - DRET D’OBLIGACIONS I CONTRACTES

TEORIA GENERAL DE L’OBLIGACIÓ

Lliçó 1: L’obligació: concepte i fonts
I L’obligació i el dret d’obligacions
1. El dret d’obligacions
2. Concepte i caràcters de l’obligació
3. Naturalesa i essència de l’obligació. Deute i crèdit
4. L’obligació natural
II. Les fonts de les obligacions

Lliçó 2: L’
objecte de l’obligació. Classes d’obligacions
I. Introducció
II. L
’objecte de l’obligació
1. La prestació
2. Els requisits de >la prestació
III Les obligacions de donar, fer o no fer
IV Altres classes d
’obligacions
1. Les obligacions divisibles i indivisibles
2. Les obligacions alternatives
3. L
’obligació facultativa
4. Les obligacions instantànies, periòdiques i duradores
V. El particular, l
’obligació dinerària i la prestació d’interessos
VI Obligacions condicional i a termini

Lliçó 3: Els subjectes de l
’obligació
I Introducció
II L
’ordenació legal dels supòsits de concurrència de pluralitat de subjectes: les obligacions mancomunades i les obligacions solidàries
III L
’obligació parciària
IV l
’obligació solidària
V Solidaritat versus parciarietat
VI Les obligacions indivisibles amb pluralitat de subjectes

Lliçó 4: El compliment de l
’obligació
I. El pagament o compliment: concepte i configuració. Naturalesa i règim jurídic del pagament
II. Els subjectes del pagament
III. Els requisits objectius del pagament
IV. Les circumstàncies del pagament
V. Les singularitats del compliment en relació amb certs mitjans de pagament
VI. El compliment en els casos de pluralitat de deutes: la imputació de pagaments
VII. Les despeses del pagament. El rebut com prova del compliment
VIII. L
’oferiment de pagament i la consignació
IX. Els
subrogats del compliment

Lliçó 5: Incompliment de les obligacions i responsabilitat contractual
I. L
’incompliment de
l’obligació
II. L’acció de compliment
III. La impossibilitat sobrevinguda de la prestació i les seues conseqüències
IV. La responsabilitat contractual
V. L
’incompliment de les obligacions sinal•lagmàtiques

Lliçó 6 La protecció del crèdit
I. Introducció
II. Les mesures de protecció del crèdit establides per la llei a favor dels creditors
1. Responsabilitat patrimonial universal
2. El dret de retenció
III. Les mesures de protecció del patrimoni del deutor establides per la llei a favor dels creditors
IV. Les mesures voluntàries de protecció del crèdit. En particular la pena convencional i les arres
V. Insuficiència patrimonial i pluralitat de creditors

Lliçó 7: Modificació i extinció de les obligacions
I. Concepte general
II. L
’assumpció de deutes
III. El canvi de creditor: cessió de crèdits i subrogació en el crèdit
IV. Altres modes d
’extinció de les obligacions: condonació, confusió i compensació

Lliçó 8: Els quasicontractes
I- Els quasicontractes
II- L
’enriquiment sense causa
III- La gestió de negocis aliens sense mandat
IV- El cobrament de l
’indegut

Lliçó 9: La responsabilitat civil
I Concepte i funcions de la responsabilitat civil
II Responsabilitat civil contractual i extracontractual
III Els elements constitutius de la responsabilitat civil
IV Els subjectes de la responsabilitat civil
V La prescripció de l
’acció de responsabilitat civil

TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE

LLIÇÓ 10 : EL CONTRACTE EN GENERAL

1. L
’autonomia de la voluntat
2. El contracte: delimitació del concepte
3. El contracte com a acte i com a norma
4. Fonament de la força obligatòria del contracte
5. El contracte en la seua formació històrica
6. El concepte modern de contracte
7. La noves coordenades del dret de la contractació. La massificació de la matèria contractual.
8. Les regles de protecció dels consumidors: fonts legals i incidència en el dret de contractes
9. Influència dels avanços tecnològics sobre el dret dels contractes

LLIÇÓ 11: ELEMENTS DEL CONTRACTE

1. El concepte de contracte en el Codi Civil espanyol
2. Requisits del contracte
3. La capacitat per a consentir
4. La manifestació del consentiment o declaració de voluntat

LLIÇÓ 12: ELS VICIS DEL CONSENTIMENT

1. Plantejament
2. L
’error obstatiu o en la declaració
3. L
’error propi o vici del consentiment
4. El dol
5. Consentiment obtingut per violència
6. La intimidació

LLIÇÓ 13: L
’OBJECTE, LA CAUSA I LA FORMA DELS CONTRACTES

1. L’objecte dels contractes
2. La causa del contracte
3. La forma dels contractes

LLIÇÓ 14: PREPARACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

1. La distinció de fases en la vida del contracte
2. La perfecció del contracte: oferta i acceptació
3. La responsabilitat per culpa "in contrahendo": Tractes preliminars, publicitat i deures d
’informació precontractual
4. Precontracte i contracte d’opció

LLIÇÓ 15: LA INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE

1. Consideració general
2. La interpretació en sentit propi i conceptes afins
3. Regles del Codi Civil sobre interpretació de contractes
4. La integració del contracte

LLIÇÓ 16: EFICÀCIA DEL CONTRACTE

1. La relativitat del contracte
2. Eficàcia del contracte entre les parts i els seus drethavents
3. Eficàcia del contracte respecte a tercers
4. El contracte a favor de tercer

LLIÇÓ 17: INEFICÀCIA DEL CONTRACTE

1. Diverses manifestacions de la ineficàcia contractual
2. Nul
•litat de ple dret
3. Anul
•labilitat
4. Rescissió
5. El problema de la revisió dels contractes

LLIÇÓ 18: CLASSES DE CONTRACTES

1. El contracte en la seua regulació general i a les seues figures típiques
2. Classificació dels contractes
3. Els contractes atípics
4. El contracte d
’adhesió. Les condicions generals de la contractació i les clàusules predisposades en contractes amb consumidors

LLIÇÓ 19: CONTRACTES SIMULATS, FIDUCIARIS, INDIRECTES I FRAUDULENTS

1. Anomalies contractuals
2. Contractes simulats
3. Contractes fiduciaris
4. Contractes indirectes
5. Contractes fraudulents


CONTRACTES EN PARTICULAR

LLIÇÓ 20: LA DONACIÓ

1. Concepte
2. Evolució històrica del concepte
3. La donació en el Codi Civil
4. Capacitat del donant i del donatari
5. Coses que poden ser objecte de donació
6. La forma de les donacions
7. Moment de quedar perfeccionada la donació
8. Efectes de la donació consumada
9. Revocació de les donacions inoficioses
10. Reducció de les donacions inoficioses
11. Donacions especials

LLIÇÓ 21: LA COMPRAVENDA

1. Concepte
2. La compravenda en el Codi Civil
3. Criteri diferencial entre la compravenda i altres contractes
4. Classes de compravendes
5. Elements personals del contracte de compravenda
6. Elements reals del contracte de compravenda
7. Elements formals en la perfecció de la compravenda
8. Moment de la perfecció del contracte. La venda a qualitat d
’assaig o prova.
9. Obligacions del venedor
10. Obligacions del comprador
11. Garanties del pagament del preu
12. Compravenda de béns de consum
13. Compravenda amb pacte de retracte
14. Compravendes especials

LLIÇÓ 22: CONTRACTES DE PERMUTA I DE CESSIÓ

1. El contracte de permuta
2. El contracte de cessió de drets de crèdit

LLIÇÓ 23: L
’ARRENDAMENT DE COSES

1. El concepte general d’arrendament
2. L’arrendament de coses
3. L’arrendament de coses en el Codi Civil
4. L
’arrendament de coses en la Llei d’arrendaments urbans
5. L’arrendament de coses en la Llei d’arrendaments rústics

LLIÇÓ 24: COMODAT, PRECARI I MUTU

1. Sobre el préstec en general
2. Contracte de comodat
3. El precari
4. El contracte de préstec mutu. El préstec amb interès.
5. Contractes de finançament de l
’adquisició de béns mobles

LLIÇÓ 25: MANDAT, PRESTACIÓ DE SERVEIS I EXECUCIÓ D’OBRA.

1. Contractes dirigits a la prestació d’una activitat
2. Contracte de mandat
3. El contracte de prestació de serveis
4. El contracte d
’execució d’obres

LLIÇÓ 26: EL CONTRACTE DE SOCIETAT CIVIL

1. Concepte i caràcters
2. Constitució de la societat
3. Funcionament de la societat
4. Extinció de la societat

LLIÇÓ 27: CONTRACTE DE DIPÒSIT I OBLIGACIONS DE CUSTÒDIA

1. Consideració preliminar
2. El contracte de dipòsit
3. El dipòsit irregular
4. Dipòsit necessari
5. Segrest

LLIÇÓ 28: CONTRACTES ALEATORIS

1. Consideració general
2. Els contractes de joc i aposta
3. El contracte de renda vitalícia
4. El contracte d
’aliments

LLIÇÓ 29: CONTRACTE DE FIANÇA

1. Concepte i caràcters
2. Classes de fiança
3. Constitució: elements personals
4. Elements reals
5. Elements formals
6. Efectes de la fiança entre el creditor i el fiador
7. Efectes de la fiança entre fiador i deutor principal
8. Efectes de la fiança entre els cofiadores
9. Extinció de la fiança
10. Figures jurídiques afins a la fiança

LLIÇÓ 30: TRANSACCIÓ I ARBITRATGE

1. El contracte de transacció
2. El conveni arbitral >