Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

EXAMEN ESCRIT: 80%

 • La prova final de l'assignatura consistirà en un examen escrit, valorat en fins a 8 punts, sent necessari obtindre un mínim de 4 punts en el mateix per a poder complementar la puntuació amb les qualificacions corresponents a les activitats proposades al llarg del semestre de docència.
 • Aquesta prova serà obligatòria i recuperable.

TREBALL(S) ACADÈMIC(S): 20%
 • Durant el període lectiu de l'assignatura s'impulsarà la realització d'activitats d'avaluació contínua, valorades fins a 2 punts
 • Aquests activitats consistiran en tasques de caràcter escrit i/o oral.
 • Els estudiants seran avaluats en funció del número i qualitat de les tasques realitzades. 
 • Aquests treballs es realitzaran en grups i les entregues individuals per a la seua avaluació no seran permeses.
 • L'entrega de dites tasques estarà subjecta a la data límit que establisca el/la profesor/a al llarg del semestre de docència
 • Per tal de guardar evidències de les proves orals, aquestes seran enregistrades (audio i/o video) a través de les ferramentes proporcionades per la universitat.
 • Les proves orals es presentaran en grup sobre temes proposats per el/la professor/a.
 • Donat que apuestes activitats es proposen al llarg del semestre d'activitat docent, no seran de caràcter recuperable.
Per tal de passar tota la matèria, el grau final obtingut en l'assignatura ha de ser un mínim de 50% (de 100%)
 • Únicament es considerarà com a presentat a les convocatòries l'estudiant que realitze la prova final en les dates oficials, respectivament. 
 • Les activitats d'avaluació contínua no seran recuperables, i les seues notes es guardaran durant totes les convocatòries del curs. De no realizar-se, la nota máxima a obtindre per mitjà de l'exàmen escrit i la presentació oral serà de 8.