Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1002 - Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

I - Part de Teoria del dret (primer semestre)>


 


Tema 1. El lloc del dret en les relacions socials

Tema 2. Les funcions socials del dret

Tema 3. Dret i altres ordres normatius

Tema 4. Concepcions del dret

Tema 5. La norma jurídica

Tema 6. L'ordenament jurídic

Tema 7. Les fonts o la producció del dret

Tema 8. Interpretació i aplicació del dret

Tema 9. Argumentació jurídica

Tema 10. Drets humans


II-Part d'Introducció al dret civil (segon semestre)

I.– EL DRET CIVIL

1.– ELS ORÍGENS HISTÒRICS

2.– EL DRET CIVIL : CONCEPTE I PARTS DEL MATEIX

3.– >LA CODIFICACIÓ DEL DRET CIVIL

4.– EL CODI CIVIL ESPANYOL

5.– ELS DRETS CIVILS AUTONÒMICS

5.1.– Introducció històrica

5.2.– La Codificació del dret foral

5.3.– La Constitució de 1978 i el seu article 149.1.8.

a) L'art.149.1.8 de la Constitució : les competències de les Comu­nidades autònomes.

b) Les matèries reservades en tot cas a l'Estat.

5.4.– Els drets civils autonòmics

6.– LA COMUNITAT VALENCIANA I EL SEU DRET CIVIL

6.1.– Els Furs i la seua abolició.

6.2.– L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i el dret civil propi

7.– LES NORMES JURÍDIQUES EN EL DRET CIVIL

7.1– L'article 1r del Codi Civil i el sistema de fonts

7.2– El Costum

7.3– Els principis generals del dret.

7.4– La jurisprudència.

7.5– L'eficàcia de les normes: concepte

7.6- La interpretació de les normes

7.7– La ignorància de les lleis .

7.8– L'error de dret

7.9– L'exclusió voluntària de la llei aplicable.

7.10.– La sanció de nul·litat.

7.11– El frau de llei

7.12– L'eficàcia constitutiva de les normes

II– DRET DE LA PERSONA

8.– LA PERSONA

8.1.– La persona i l'ordenament jurídic.

8.2– La capacitat de la persona

8.3– El començament de la personalitat

8.4– La situació del concebut i no nascut.

8.5– Els drets dels no concebuts.

8.6– Prova del naixement

8.7– L'estat civil

9– LES CONDICIONS PERSONALS

9.1– L'edat

9.2– La major edat

9.3– La menor edat

9.4– L'emancipació

9.5– El sexe

a) La no discriminació

b) La transsexualitat

10– LA INCAPACITACIÓ

10.1.– L'estat d'incapacitat

10.2.– Les causes d'incapacitació

10.3.– La tutela

a) Característiques.

b) Extinció de la tutela.

10.4 La tutela ex lege o automàtica

10.5.– La curatela

10.6.– El defensor judicial

10.7.– La guarda de fet

10.8- La protecció patrimonial de les persones amb discapacitat

11.– EL DOMICILI I L'ABSÈNCIA.

11.1.– El domicili

11.2.– L'absència

11.3.– La defensa dels béns d'un desaparegut

11.4.– L'absència legal

11.5.– L'absència i el Registre Civil

12.– LA NACIONALITAT

13.– EL VEÏNAT CIVIL

13.1.– Concepte

13.2.– Adquisició

14.– FI DE L'EXISTÈNCIA DE LA PERSONA

14.1.– La mort

14.2.– La declaració de defunció

15.– EL REGSITRE CIVIL

15.1.– El Registre i els seus fonaments

15.2.– L'organització del Registre

15.3.– Fets i actes objecte d'inscripció

15.4.– Classes de seients

15.5.– Procediment i publicitat

15.6.– Rectificació de seients.

16.– ELS DRETS DE LA PERSONALITAT (I)

16.1.– La protecció jurídica de la persona

16.2.– Drets de la personalitat i drets fonamentals

16.3.– El dret a la vida

16.4.– El dret a la integritat física

16.5.– Els transplantement d'òrgans

16.6.– El risc de la vida

16.7.– El dret sobre el cadàver de la persona

16.8.– El trasplantament d'òrgans

17.– ELS DRETS DE LA PERSONALITAT (II)

17.1.– Els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge

17.2.– La llibertat d'expressió i els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge

17.3.– El dret de rectificació

18.– EL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES DE CARÀCTER PERSO­NAL

18.1.– Introducció

18.2.– Els principis de protecció de dades

18.3– Els drets de protecció dels béns de la personalitat

18.4.– Fitxers de titularitat pública i privada

18.5– L'Agència de protecció de dades

19.– EL DRET AL NOM

19.1.– Característiques del dret al nom

19.2.– La Imposició del nom i el seu canvi

19.3.– Els cognoms i el seu canvi

19.4.– Protecció civil del nom

III.– L'AUTONOMIA PRIVADA

20.– L'AUTONOMIA PRIVADA

21.1.– Concepte i contingut

21.2.– Els límits de l'autonomia privada

21.– EL PATRIMONI

21.1.– Concepte i característiques

21.2.– Els béns patrimonials

22.– EL DRET SUBJECTIU

22.1.– Concepte

22.2.– Tipus de drets subjectius

22.3.– L'estructura del dret subjectiu

a) El subjecte

b) L'objecte

c) El contingut

22.4.– Els límits del dret subjectiu

a) La bona fe

b) L'abús de dret

c) altres límits

23.– LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT

23.1.– La prescripció

23.2.– La caducitat

24.– EL NEGOCI JURÍDIC

24.1.– Introducció

24.2.– Els efectes del negoci jurídic

24.3.– Classificació dels negocis jurídics

IV.– LA PERSONA JURÍDICA

25.– LA PERSONA JURÍDICA

25.1.– Concepte i característiques

25.2.– Els abusos en la utilització de la personalitat jurídica

25.3.– Tipus de persones jurídiques

26.– LES ASSOCIACIONS

26.1.– Concepte i característiques

26.2.–La Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana

27– LES FUNDACIONS

27.1.– Concepte i característiques

27.2.– La Llei de Fundacions de la Comunitat Valenciana

>