Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

100%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte les activitats lliurables realitzades al llarg del semestre, i la prova final.

La prova final consistirà en un examen escrit que es realitzarà en l'horari oficial que indique la universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquesta prova final serà obligatòria per a superar l'assignatura i equival al 70% de la nota final. 
 
Durant el semestre es realitzaran  diverses activitats pràctiques lliurables (minim 2)  amb una valoració del 30% de la nota total (30 punts). La realització de les mateixes serà voluntària. Aquestes activitats no són recuperables.
 
 Per superar l'assignatura és necessari obtenir almenys 50 punts en el conjunt de les activitats (examen escrit i activitats lliurables). D'aquests 50 punts, almenys 30 punts hauran de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes que no facin les activitats voluntàries podran obtenir com a màxim 70 punts en l'examen escrit, necessitant un mínim de 50 punts per superar l'assignatura.  
 
La nota obtinguda en les activitats lliurables desenvolupades en el semestre es guardarà fins a la convocatòria de juny.
 
L'alumne que es present a l'examen final es considerarà com presentat.