Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

A. TIPUS DE PROVES I LA SEUA AVALUACIÓ

L'avaluació de l'assignatura es conforma amb diferents tipus de prova. A continuació es mostren els criteris de superació de l'assignatura, distingint entre activitats que són recuperables i activitats que no ho són:

ACTIVITATS RECUPERABLES

• Examen escrit: 7 punts com a màxim. Per superar l'assignatura s'exigeix treure un mínim de 3,5 punts sobre 7 que suposa l'examen escrit

• Pràctiques: 1,5 punts com a màxim. Per superar l'assignatura s'exigeix obtenir com a mínim 0,75 punts sobre 1,5 que suposen les pràctiques. L'alumnat que no s'hagi presentat o que hagi suspès l'avaluació contínua de les pràctiques, igualment pot presentar-se a l'examen escrit final de l'assignatura. En aquest examen final hauran de resoldre un cas pràctic addicional, amb un valor total de de 1,5 punts, i hauran de traure almenys un 0,75 en aquesta part per a poder superar l'assignatura.

Totes dues activitats, examen escrit i pràctiques, són recuperables en la segona convocatòria. En el cas de les pràctiques seran recuperables en segona convocatòria a través de la resolució d'un cas pràctic addicional, el valor serà igual que en la primera convocatòria, és a dir, 1,5 punts i s'ha d'obtenir com a mínim 0,75 punts per a superar l'assignatura.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles.


El total de l'assignatura exigeix com a mínim un 5 per aprovar.

ACTIVITATS NO RECUPERABLES

• Elaboració de treballs: 1,5 punts com a màxim. Es presentaran treballs basats en casos empresarials o lectures i s'aplicaran els conceptes teòrics a diferents situacions reals.

La nota del treball acadèmic i de les tasques i pràctiques (si estan aprovades) es guardaran per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a cursos posteriors.

 

B. PROVES NECESSÀRIES PERQUÈ EL ESTUDIANTAT ES CONSIDERI COM PRESENTAT EN UNA CONVOCATÒRIA

Perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat en una convocatòria cal que es presente a l'examen escrit final.


C. REQUISITS PER A APROVAR L'ASSIGNATURA

Per aprovar l'assignatura s'han de complir tots els requisits següents:

1. Obtindre un mínim de 3,5 punts sobre els 7 que suposa l'examen de l'assignatura.

2. Obtindre un mínim de 0,75 punts sobre 1,5 que suposen les pràctiques.

3. Obtindre un mínim de 5 punts en el total de l'assignatura.