Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

La qualificació de l'estudiantat serà la suma de la puntuació obtinguda en la part teòrica (fins a 7 punts) i en la part pràctica (fins a 3 punts). Per a superar l'assignatura serà suficient aconseguir una puntuació total de 5.
L'avaluació dels continguts teòrics, desenvolupada en la data fixada en el calendari d'exàmens, es descompon en dues parts. D'una banda, els alumnes hauran de respondre a un enunciat relacionat amb els continguts del temari comú (fins a 4 punts). L'altra part, més específica, serà plantejada per a reflectir el seguiment de les classes (fins a 3 punts). Si no es realitza aquest examen final, el/la alumne/a apareixerà com "no presentat".
L'avaluació de la part pràctica (fins a tres punts) es desenvoluparà durant el període de classes o abans de la data fixada en el període d'exàmens i no serà recuperable. 
En la segona convocatòria, només hi haurà examen de teoria, que constarà de les dues mateixes parts que en la primera (fins a 7 punts). La nota final, sobre 10, contemplarà la qualificació de la part pràctica de la primera convocatòria, incloent el cas que només s'haguera realitzat aquesta i no l'examen teòric.