Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

Els blocs que cal avaluar d'aquesta assignatura són dos:

-Avaluació contínua durant el semestre (30% de la nota): Inclou la resolució i el lliurament dels casos i activitats pràctiques a l'aula, així com la seva exposició oral. El valor és de 3 punts. Són activitats no recuperables i la nota es guardarà per a la segona convocatòria ordinària. No se n'exigeix mínim. Els equips han de presentar dins el termini i en la forma escaient la resolució de les activitats pràctiques exigides.

-Prova final (70% de la nota): examen escrit el valor del qual és de 7 punts. S'exigeix un mínim de 3,5 sobre 7 punts.

La qualificació final de l'assignatura “Introducció a l'Administració d'Empreses” s'obtindrà de la manera següent:

1.- Estudiants que a la prova final hagin obtingut una nota inferior a 3,5 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 7): la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'examen escrit.

2.- Estudiants que a la prova final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 7): la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota de la prova final i la nota de l'avaluació continuada durant el semestre.

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció final d'una nota mínima de 5 (sobre 10), excepte per a aquells estudiants que no hagen realitzat l'avaluació contínua que hauran d'obtindre una nota de 5 en l'examen teòric (sobre 7) per a aprovar l'assignaturaEs considerarà presentat tot aquell estudiant que es presenti a l'examen escrit.

Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes previstos a la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern núm. 3 del 13 de març de 2017. D'altra banda, aquell alumne que copiï alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura en els dos blocs: prova final o avaluació contínua, obtindrà un zero al bloc en què hagi copiat, segons l'article núm. 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.