AE1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. ELS DETERMINANTS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC

1.1. Els principals trets del creiximent econòmics espanyol

1.2. Productivitat aparent del treball i creixement econòmic

1.3. Els determinants de la productivitat aparent del treball: capital i progrés tecnològic

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a): Capítol 2


TEMA 2. ESPANYA EN LA UEM

2.1. Integració en la UEM. Condicions de partida

2.2. Els principals desequilibris macroeconòmics

2.3. Crisi econòmica i recuperació de l'economia espanyola

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a): Capítol 3


TEMA 3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

3.1. La estructura productiva, els seus determinants i tendències a llarg termini.

3.2. Especialització productiva i comerç exterior.

3.3. Eficiència productiva comparada.

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a): Capítol 4.


TEMA 4. SECTOR EXTERIOR

4.1. L'equilibri exterior: la balança de pagaments

4.2. Evolució recent dels fluxos comercials

4.3. Canvis recents en l'orientació geogràfica i en la distribució sectorial del comerç exterior

4.4. La internacionalització de les empresas espanyoles

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a): Capítols 5, i 7


TEMA 5. MERCAT DE TREBALL.


5.1. Caracterització del mercat de treball a Espanya.

5.2. El marc institucional del mercat de Treball a Espanya i la seva reforma.

5.3. Factors explicatius de l'ocupació i l'atur en l'economia espanyola:

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a): Capítol 8


TEMA 6. SECTOR PUBLIC

6.1 El sector públic a Espanya: un Estat descentralitzat

6.2 Les regulacions

6.3 l'Hisenda pública de les administracions públiques

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a): Capítol 10


TEMA 7. LA DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

7.1 Tendències de la distribució personal de la renda a Espanya

7.2 La distribució de les rendes primàries

7.3 La redistribució de la renda

Bibliografia bàsica:

García Delgado i Myro (2021a). Capítol 11